×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

الضرورات تبیح المحظورات تعقیب عملیات ثبتی توسط غیرمالک درمورداراضی مشمول قانون - جنگلها نقشه دراصطلاحات ثبت نقشه ای است که حین تحدیدحدودتهیه میشود


تقاضای ثبت ملک خود که اشتباها درمحدوده سندمالکیت غیرواقع است


اصلاح سندمالکیت معارض باسندرسمی انتقال مقدم التاریخ سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است


تبدیل زمین مجاور ملک به خیابان وعدم اصلاح سند مالکیت


تبدیل نهر مجاور ملک به کوچه واصلاح سند مالکیت به کوچه


سند مالکیت دراصلاح سند مالکیت دیگر متبع است


ابطال تقاضای ثبت ملک غیردرصلاحیت شورا است نه هیئت نظارت


اعتباراسنادمالکیت معارض درخارج ازمیزان موردتعارض


حق حراج بعهده بدهکاراست حق حراج دراجرائیه سند ذمه ای پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن


اجرائیه علیه دولت


اعتراض ثالث بازداشت مال


اذن درضمان وتعقیب مضمون عنه


هزینه عائله تاجر وکاسب جزء


هزینه عائله زندانی کشاورز


صدوراجراییه زائد برصدی دوازده خسارت تاخیر وثیقه حسن انجام تعهد ماهیت وجه التزام


شک درصدور اجرائیه وجه التزام وجه التزام تخلف ازتعهد جمع بین وجه التزام واجراء تعهد


حق الثبت وجه التزام ماهیت وجه التزام


صلح اصل طلب ملازمه باصلح خسارت تاخیر دارد


تعقیب اجرائیه شرطی ورهنی بصورت اجرائیه ذمه ای اجراءمزایده برای طلب بستانکارمقدم وعدم تکافو آن ( و یانداشتن مازاد) بصورت سند ذمه ای جریان میبابد


ایجاب وقبول مزایده ایجاب وقبول حراج فرق حراج ومزایده ماده 34 قانون ثبت مزایده نوبت دوم ازطرف بانک قابل اسقاط است ؟