×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

فرم اوراق اجرائیه وثیقه حسن انجام تعهد


فوت بدهکارپس ازابلاع اجرائیه دراثناء مدت سه ماه واستفاده ورثه او ازمانده مهلت فوت بدهکارشرطی دراثناء سه ماه مهلت ماده 34قانون ثبت واستفاده ورثه او ازمانده مهلت


تقاضای خسارت تاخیرتاتاریخ معین (نه تاریخ مزایده )و طرزاحتساب خسارت درماده 34 قانون ثبت


رسیدگی هیات تجدیدنظر قبل ازرسیدگی بدوی


دعوی فساد ابلاغ قانونی صدوراجرائیه برطبق دفتر سردفتر باسند معامله


پرداخت طلب پیش ازمزایده بدون اطلاع دادن باداره ثبت استرداد حق حراج


مبهم نوشتن مقداروثیقه ذکر زائد بروثیقه بطور مبهم وصف بموصوف نزدیکتر برمیگردد


اشتباه درتوصیف اجمالی ملک


ادامه عملیات اجرائی با وجود قرارتوقیف دادگاه درقسمتی ازموضوع اجرائیه ( شبه فضولی ) ابطال قسمتی از اجرائیه بحکم دادگاه


مسئولیت حافظ ومامور اجراء - مسئولیت مدنی ماموراجراء درانتخاب حافظ تعارض قوانین مسئولیت ماموراجراء درانتخاب حافظ


اعتراض پیش ازشروع موعد اعتراض انتقال ملک بخود شکایت قبل از موعد مانند شکایت درموعد است اقراربعدم مالکیت قبلی خود باادعاء


سند ناقص


سند ناقص


سند ناقص


تفسیر عقود


صورت مجلس تحدید فاقد امضاء مندرجات صورتمجلس تحدید


هیات نظارت رای خود را نمیتواند نقض کند


اشتباه درمتن سند بیع ( تعارض محدود وپلاک ) ودستور رفع اشتباه تعارض درمتن یک سند وتقدم محدوده اشتباه درتنظیم سند رسمی ودستوررفع آن


اشتباه درتقاضای ثبت


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه نظارت رسیدگی باعتراض برای هیات نظارت پس ازاجراء رای