×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

ارائه سند برائت ، اعتراض بصدوراجرائیه نیست اعتبارسندرسمی برائت درقبال اجرائیه ای که صادرشده سندرسمی برائت موجب بی اثرشدن اجرائیه وعملیات اجرایی است


اجاره مبیع شرطی پس ازسررسید سند تحقیقات اداره ثبت راجع به وضع اجاره موردمزایده عدم ذکراجاره مبیع شرطی پس ازسررسید سندشرطی اشکال ندارد اجاره فضولی


زیاد نوشتن مبلغ مزایده که ناچیز است - موعد رسیدگی هیات تجدیدنظر به شکایت از عملیات اجرائی


ارزیابی مجدد بدون رعایت مقررات


شک درتغییر اقامتگاه وابلاغ باقامتگاه متن سند - استصحاب اقامتگاه سابق باشک درتغییر اقامتگاه


ارزیابی مجدد بدون رعایت مقررات - عدم رعایت مقررات تجدید ارزیابی


تقسیط دین ورشکسته درادارات ثبت


صدوراجرائیه برای حق الوکاله


عدم ذکر قسمتی ازوثیقه درآگهی


تصدیق امضاء کنسولگری ایران در خارجه در ذیل سند عادی - سند عادی درحکم سند رسمی -سند عادی گواهی امضاء شده -اصل عدم اعتبار سند عادی


ابلاغ اوراق اجرائی به وراث متعهد - استصحاب بقاءمعامله - ابلاغ اجرائیه واخطارارزیابی به ورثه بدهکار


ثبت شرکتهادرثبت انتقال ملک عضوانجمن به انجمن ،قائم مقام دفترخانه است


ثبت شرکتهادرثبت انتقال ملک شریک بشرکت تجاری قائم مقام دفترخانه است


تقسیط توسط شوری عالی ثبت


اجرائیه تخلیه و اجرت المثل - شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ، سبق شکایت ذینفع نیست


تعیین تاریخ فوت موصی وحل ادعاء ورثه نسبت به ثلث موقت


فسخ سند درخارج مدت ،بعلت انقضاء مدت قابل اغماض - ثبت فسخ مبنی براشتباه درمحاسبه بدهی


تعهد به تسلیم مکفول عنه زندانی


ابلاغ به غیر مدیون


تشخیص میزان ارزش شهادت با دادگاه است