×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قابل رسیدگی بودن اعتبار اسنادی عادی انتقال اراضی نسقی و کشاورزی


رای دادگاه باید متکی بدلیل باشد


قابل رسیدگی بودن اعتبار اسنادعادی انتقال اراضی نسقی و کشاورزی


مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است


مجاز نبودن مطالبه ضرروزیان مازاد بردیه


مجازنبودن مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه


قاضی درامورحقوقی نمی تواندصرفا باستنادعلم خودرای بدهد،زیرا این امر مجوزی ندارد


اگردرضمن دعوی مطالبه نفقه وامثال آن زوجیت مورداختلاف واقع شود ودادگاه عمومی اجازه رسیدگی به اصل نکاح وطلاق رانداشته باشدبایدپرونده رابه شعبه ای که چنین اجازه ای راداردبفرستد


با بقای رای داوران و درخواست اجرای آن ازسوی ذینفع صدورحکم به بطلان دعوی درماهیت امرتوجیه قانونی ندارد


اگرملکی باقرارداد عادی مورد معامله قرارگیرد و سپس درحوزه عمل سازمان زمین شهری قرارگیرددراین صورت تائیدتاریخ تنظیم سندعادی بلامانع میباشدهرچندکه برای این ملک پرونده عمران تشکیل نشده باشد


دلایل و قرائن بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع


حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد با اعلام اشتباه قاضی صادر کننده حکم بدوی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد


دعوی مطالبه حق نسبت به غیرمنقول ، باستناد سندعادی ، بدون اقامه آن بطرفیت تمامی ایادی قبلی قابلیت استماع ندارد


اعتراض به صدوراجرائیه ازطرف سازمان تامین اجتماعی درصلاحیت دادگاه میباشد


حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب قابل وصول است


وکیل در امر وکالت باید راستی و درستی را مراعات نماید


محکومیت وکیل به حبس و شلاق و غیره خارج ازشئون وکالت است هرچند به جزای نقدی تبدیل شده باشدولذاتنزل درجه وکیل ازدرجه یک به درجه دو ایرادی ندارد


اقدامات وکیل دادگستری درتنظیم مبایعه نامه بااشخاص برای ملکی که وکالت مربوط به خلع یدآن راداشته است چون بدون اجازه موکل بوده فاقد وجه قانونی است


اشتغال وکیل دادگستری درشهری که سابقا درآن شهرسمت قضائی داشته تخلف محسوب است


شرط استفاده از قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1373 بازنشتگی بعد ازاجرای قانون فوق است