×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

کانون وکلاء درانتخاب اشخاص بعنوان وکیل یا کارآموزوکالت بدون نقش و نظر نیست


درصورتیکه متقاضی پروانه کارآموزی وکالت شرایط قانونی برای وکالت نداشته باشداعتراض متقاضی به تصمیم کانون وکلاء دایربر رد تقاضابی اثراست


تشخیص حسن سابقه خدت قضات دادگستری برای اعطای پروانه وکالت با کانون وکلاء میباشد


کانون وکلاء دادگستری میتواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنانرا مطالبه نماید


اگرقاضی دادگستری که متقاضی پروانه وکالت است درشغل قضاوت سابقه خوبی نداشته باشد رد درخواست وی موجه است


کانون وکلای دادگستری میتواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضائی قضات دادگستری پرونده کارگزینی آنان راملاحظه نماید


یک نفردریک زمان نمیتواندهم سردفتراسنادرسمی وهم وکیل دادگستری باشد


همانطوریکه حکم دادگاه بخش مستقیماقابل فرجام خواهی نیست ازقرارصادره ازدادگاه مزبورنیزنمی توان مستقیمادرخواست فرجام نمود


رای صادرازدادگاه بررفع حجرقابل رسیدگی فرجامی نیست


قراری که درمرحله پژوهشی برفسخ قراردادگاه بدوی صادرگرددمستقلاقابل فرجام خواهی نیست


تصرف سابق مدعی درملک ملازمه باغاصبیت فعلی مدعی علیه ندارد


اگرمالک زمینی که درآن کوره آجرپزی غصبا ساخته شده بود


حاضرنبودن غاصب برای تسلیم مورد غصب کافی برای صدورحکم به تادیه قیمت نخواهدبود


باملاحظه ملاک ومستنبط ازقانون ثبت اسنادمحقق است که غرض قانونگذار مصونیت ملک ثبت شده وسدابواب دعوی برای متقاضی ثبت وایادی تالیه آن بوده است


اساسادرقوانین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز حق ،وضع وتدوین می شود،قانون اخیرلازم الرعایه است


موضوع صلاحیت عطف به ماسبق می شود


دادگاه نمی تواندبه استنادقانون لاحق قراری راکه درزمان سلطه قانون سابق صادرگردیده است فسخ کند


اگررعایت قانون جدید،حقی راکه بموجب قانون سابق برای یکی ازطرفین دعوی بوجودآمده است تفویت نمایددراینصورت قانون سابق لازم الرعایه است


سوءمعاشرت شوهروقتی موجب الزام اوبه طلاق می شودکه معاشرت قابل تحمل نباشد


طلاق از نوع خلع