×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

درصورتی که دادگاه سوءرفتاروسوءنیت زوج رانسبت به زنش تاحدخوف خطر جانی محرزبداند


اگر برای اثبات سوء معاشرت به پرونده های کیفری طرفین استناد شود دادگاه مکلف به قبول است


دادگاه نمی تواندایام عده طلاق راسه ماه وده روزبداند


درصورتیکه زوجه برای اثبات ابتلای زوج به بیماری مسریه درخواست مراجعه به پزشک رابنمایددادگاه مکلف به قبول درخواست می باشد


محکومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا واحده هم مستلزم این نیست که نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازدوصرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجهنیست


اثبات تاریخ وقوع طلاق و رجوع با شهادت شهود مانع قانونی ندارد


دین میت به تمام ترکه تعلق می گیردوهریک ازورثه نسبت به سهم خودطرف دعوی ومسئول اداءآن خواهند بود


دردعوی دین برمیت ورثه قائم مقام میت بوده وبایددعوی بطرفیت آنهااقامه شود


مادام که ترکه بدست ورثه نرسیده است مسئول ادای دین نخواهندبود


اگرخوانده دعوی قیم صغیری باشدکه کسی دیگرهم دروظیفه سرپرستی صغیربااو شریک بوده دراین صورت جریان رسیدگی تنهابطرفیت خوانده مزبورقانونی نخواهدبود


راهن یاکسی که قائم مقام اوست مکلف است درموقع تقاضای ثبت ملک حق مرتهن رادرضمن اظهارنامه خودقیدنماید


مجرد ذکراسامی اشخاص دیگر در وکالتنامه بدون اینکه ازطرف آنهااقامه دعوی شده باشد،آنهاراطرف دعوی قرارنمی دهد


اگرخریدارشخصی راطرف دعوی قراردهد ومشارالیه باقبول طرفیت


ناظر نمی تواند به تنهائی اقامه دعوی نماید


اگردرجریان دعوی مربوط به صغیر،صغیرمزبورازتحت قیمومت خارج شود


مالکیت - وقفیت - اجاره


اگرقراردادی مبنی برخرید جنس ازطرف کسی که ماموراداره بوده باکسی دیگرمنعقدشودفقط ذکرکلمه (نماینده اداره )سلب طرفیت اورانسبت به قراردادی که منعقدشده نمی نماید


اگرملک صغیری راقیم بفروشدخریدارنمی تواند بعنوان عدم تسلیم مبیع بر صغیرمزبوراقامه دعوی نماید


اگردعوی برمدیرشرکت شخصااقامه نشود بلکه خواهان خواسته رااز شرکت مطالبه نموده باشدنباید به استناداستعفای مدیروانحلال شرکت قرارعدم توجه دعوی صادرنمود


اگردادگاه ایرادوکیل خوانده رادایربه کبیرشدن مولی علیه موکل او وارد ودعوی رامتوجه اوندانداین قرارمنطبق باقسمت 7ازماده 8 قانون تسریع وقابل پژوهش است