×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

درموردانتقالات قهری واختیاری دادگاه باید منتقل الیه رابرای ختم جریان دعوی دعوت نماید


اگرخوانده درمورددعوی متصرف باشددعوی متوجه اوخواهد بود ولواین که مستندات دعوی برای اثبات دعوی کافی نباشد


اگردراجاره نامه مدرک دعوی تصریح شده باشد که خوانده به وکالت کس دیگررقباتی رابه خواهان اجاره داده وخواهان درشرح دادخواست معترف به وکالت اوباشددراین صورت طرف قراردادن مشارالیه دردعوی بطلان اجاره نسبت به قسمتی ازرقبات بعنوان مالکیت غیرموردندارد


هرگاه طبق وصیت نامه خواهان وخوانده هردووصی باشندمطالبه یکی ازاوصیاء خواسته راازوصی دیگربدون مستندقانونی ومخالف مدلول وصیتنامه خواهد بود


عبارت ضامنم اگرمعیوب شود مفادا تعلیق درضمان نیست


الفاظ عقود باید صریح ومصون ازابهام وشبهه باشد


اگرخواهان خوانده رابرنده محصول ملکش معرفی کندوازوی مطالبه کندبا


اگردرزمان عقدضمان برای مضمون عنه دینی موجودنبوده وسبب دین ایجادنشده باشدمضمون له حق مراجعه به ضامن رانخواهدداشت


حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف برپرداخت دین است


اگرکسی تعهدکند(درصورتی که در نتیجه عدم تحویل اشیاءفروخته شده خسارتی متوجه خریدارگرددآن راجبران کند)این عمل ضمان محسوب نمیشود


مستاجرومتعهددرمقابل موجرتعهدانجام مقررات مذکوردراجاره نامه و پرداخت مال الاجاره راکرده باشند چنین تعهدی مانع قانونی نخواهدداشت


اگردرموقع تنظیم قراردادهنوزسبب دین وجودنداشته باشدضمانت ازاین دین باطل است


ازموادقانون کدخدائی ضمانت حقوقی دهداردرمقابل مالکین استفاده نمی شود


برای توجه مسئولیت به ضامن بایدبه منجزبودن مندرجات سندتوجه شود


اگرکسی مبلغی به دیگری مدیون گردد ویک نفرتعهدکندکه درصورت


در ضمان ممکن است التزام به تادیه معلق باشد


در ماده 13 قانون استخدام کشوری اخذضمان به منزله تامین است


دادگاه نمی تواندبه صلحنامه عادی ازنظراینکه مورداقرارواقع شده ترتیب اثردهد مگر در حداقرار


اگرطرف منکر وقوع سازش شود نمی توان چنین دعوائی رامختوم به صلح تلقی نمود


ادعای بطلان صلح ودرخواست رسیدگی ازدادگاه دعوی جدیدمحسوب نمیشود