×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

منظور از معامله برای فرار از دین ، دین مسلم میباشد


صلح درتمام معاملات شرایط واحکام خاصه آن معامله راندارد


بعد از اقرار اطراف به امضای سندی که مبنی است برالغای صلح هیئت داوران دادگاه بایستی اثر اقرارمزبورراازاین حیث منظورنموده باشد


اگردعوی مربوط به صغاربدون دخالت دادستان منجربه صلح گردددادگاه استان نمی تواندآن راقابل پژوهش نداند


صلحنامه مندرج درماده 47 قانون ثبت اسناد شامل مصالحه ای که دراثردعوی ومبنی برختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشد


ماده 4قانون دعاوی بین دولت وافرادشامل دعاوی ناشیه ازاجراءازقبیل اعسارازحقوق اجرائی نبوده ومنصرف ازاین دعاوی است


اگر کسی مطالبه اضافه دریافتی حق گمرکی راازاداره گمرک داشته


اگرکسی براداره بندربه خواسته رفع مزاحمت ازانبارمتعلق به اوشکایت


نظربه اینکه گرفتن ضامن واستیفاءطلب ازدارئی اوازعمل تصدی دولت


رعایت مفادماده 5اصلاحی قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت


هرچندنظردادگاه (دایربراینکه نزاع دراشاعه وافرازملک مانند اختلاف


بامسلمیت اینکه صلاحیت دادگاههای اختصاصی در رسیدگی به دعاوی


چون بر حسب ماده 5 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت تنها


شکایات و دعاوی اشخاص راجع به عملیات و تصرفات اعلیحضرت


اعمال حاکمیت دولت اعمالی است که طبعا اشخاص نتوانندانجام دهند


اگرمورد مطالبه خواهان حقوق استخدامی اوازدولت باشد


ماده 5 قانون دعاوی اشخاص و دولت صراحت دارد به اینکه اگراملاکی


ضبط وجمع آوری ونگاهداری اموال اتباع دولت بیگانه درمواقع


اگرادعای وزارت دارائی برکسی دو قسمت باشد یکی دعوی


اگراختلاف بین اصحاب دعوی در حدود ملکی باشد واختلاف درمالکیت