×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اگردولت دردیوان دادرسی دارائی مالکیت و واگذاری اعیان مورد نزاع


ماده 5 اصلاحی قانون دعاوی بین اشخاص ودولت راجع به موردی است


اگرتاجری ادعاکندکه ( وزارت دارائی برخلاف تصویب نامه


بموجب ماده 4 قانون دعاوی دولت و افراد مرجع رسیدگی به ادعای


اگرهیچیک ازطرفین دعوی اصلی دولت نباشدومالکیت سابق دولت


بموجب ماده 4 قانون دعاوی اشخاص ودولت دردعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی دولت درصورتی که منشاء


اشاره به وجودسندی که درخارج ازمقرمحکمه است


هرگاه سابقا راجع به موضوعی تحقیقاتی بعمل آمده وطرفین


هرگاه یک نفرازمتداعیین اظهارنظرنمایدکه سندراجع به مسئله متنازع فیهادریکی ازادارات دولتی است


درموردرسیدگی به اصالت اسنادبهریک ازطرق مقرره


درموردی که احد متداعیین استنادبه دفترعاقد قضیه نموده


سندی که اساس ومقیاس تطبیق واقع می شودبایدازاسنادرسمی بوده ویا صحت واصالت آن موردتصدیق طرف باشد


اگر به سواد سند بدون ثبوت فقدان اصل آن ترتیب اثرداده شودحکم محکمه نقض خواهد شد


به اعتبار اینکه هویت شهود غیرمعلوم است نمیتوان شهادت راملغی ازاثر دانست


مبادرت به اصدارحکم قبل ازاستماع مدافعات طرف موجب نقض است


نمیتوان قرائن را بالانفراد طرف استناد قرارداد


برای اثبات فک عقدنیزنمی توان به شهادت استنادنمود


درمورد رسیدگی به اصالت اسناد اگر شخصی که صدور سند به او نسبت


لزوم ابراز سند موجود در نزد طرف دعوی


هیچ سندی رابدون دلیل نمی توان رد نمود