×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تجدیداوقات دادرسی به علل غیرموجه وتجدیدوقت برای مدت یکسال دردعوی تصرف عدوانی تخلف انتظامی محسوب است


طلب ناشی ازقبض رسمی که باظهرنویسی غیررسمی به دیگری انتقال یافته است غیرقابل صدوراجرائیه ازطرف منتقل الیه است


صحت مستند مربوط به ادعای اختیارمسکن ازطرف زوجه بایدرسیدگی شودو حکم برنشوززن که بدون توجه به این مستند باشد،غیرقانونی است


شکایت ازدستوراجراسندرسمی درصلاحیت هیات حل اختلاف اجرائی ثبت بوده و درصلاحیت شورای عالی ثبت نیست


صرف ادعای احتساب وجه قبض بابت مخارج از طرف مستاجر ، و با عدم قبول موجر، موجب خودداری ازصدوربرگ اجرائی نسبت به قبوض رسمی نخواهد بود


تملک زمین ازطرف سازمانهای دولتی وشهرداریها به اعتبار دو قانون محمل قانونی ندارد


به مالکین وصاحبان حقوق اراضی واقع درمسیراتوبان کمربندی تهران که مستندا به ماده 9لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک مصوب 17 11 58 شورای انقلاب تصرف شده است بایدخسارت پرداخت شود


دولت ازپرداخت بهای حقوق ارتفاقی معاف گردیده ودرغیراینصورت ،مکلف به خریداراضی است


درصورتیکه وزارت راه وترابری مجری طرح بوده باشدپرداخت بهای املاک یا زمین معوض برای اشخاص ،بعهده وزارتخانه مذکورمی باشد


اگردولت زمینهای مردم راجهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف ومورداستفاده قراردهد موظف به پرداخت بهاءزمین است


چنانچه ملک درسندمالکیت باغ معرفی شده باشد،دلیل بردایربودن آن است وچنین ملکی رانمیتوان بایراعلام نمود


تصرف اراضی خارج ازمحدوده شهرهاکه درمسیرراههای اصلی یافرعی ویا قرارمی گیرندبارعایت حریم موردلزوم حق ارتفاق تلقی ووجهی ازاین جهت قابل پرداخت نیست


مهدکودک ،محل کسب وپیشه بوده وصدورحکم تخلیه آن مستلزم پرداخت حق کسب وپیشه میباشد


باوجودانعقادشرایط عمومی پیمان مالکیت پیمانکارنسبت به دستگاههای محفوظ است وفقط برای کارفرماحق تقدمی رادرخرید وتملک آنهاپیش بینی نموده وشناسائی چنین حقی برای کارفرمامانعی قانونی برای رهن آنها توسط پیمانکارنیست


ابطال بعضی ازمواد و تبصره های آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 1361


خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز بوده که دادگاه توجه نکرده


تائید دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظرتاثیری دروضع خواهانهای دعوی تقابل نداشته و ظاهرا تخلفی از ناحیه وی صورت نگرفته است


شورای عالی شهرسازی اختیار نحوه و افزار و تفکیک اراضی راندارد


صرف قبول درخواست ثبت دلیل تصرف مالکانه محسوب نمیشودچراکه ممکن است تصرف متصرف مالکانه نبوده وغاصبانه باشد


بااستعفای وکیل ،دادگاه بدون اخطارمقتضی به موکل مجازنیست قرارسقوط شکایت پژوهشی راازلحاظ ترک تعقیب صادرنماید