×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است - تصرف بعنوان وقفیت نیزدلیل وقفیت است تاخلافش محرزگردد - یدفعلی حاکم بریدسابق است- تصرف بعنوان وقف قابل اثبات باشهادت شهوداست


تقدیم دادخواست به وسیله تلگراف مجازمیباشدواین امرشامل اعتراض به حکم غیابی نیزمیشود


قواعدی که درمرحله رسیدگی نخستین رعایت میشودعینا درمرحله پژوهشی قابل اجرااست مگردرمواردی که استثناءشده است


به صرف اینکه وکیل حق توکیل به غیرراداشته باشداین امربه تنهائی کافی است که وکیل مزبوردرتوکیل غیرهریک ازاختیارات مندرجه درماده 62را(از جمله پژوهش وفرجام وامثال آن ) که لازم می داندبه وکیل انتخابی خودبدهد


دادگاه بخش برای رسیدگی به مطالبه وفای به عهد،صلاحیت انحصاری ندارد


صدورقرارعدم صلاحیت نسبی ازدادگاه منوط به ایرادازطرف خوانده می باشد


اعضاء شرکتهای تعاونی مجاز به بهره برداری از زمین خود درحداقل نصاب تفکیکی هستند و این حکم شامل شرکتهای تعاونی که شخصیت مستقل ازاعضاء دارند،نمیشود


چنانچه ولی دردادرسی اصالتا دخالتی داشته وازجریان امر مستحضر شده


درصورت استنکاف شوهر ازتادیه نفقه و عدم اجرای حکم محکمه والزام او بدادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند ومنظورازحاکم ،حاکم شرع است


اعتراض بردرخواست انحصاروراثت بایدازطریق دادگاه صادرکننده حکم تسلیم شود ودرغیراینصورت دادخواست ردمیشود


مقررات راجع به شهادت وامارات ناظر بامور حقوقی است و یکی از وسائل اثبات درامورجزائی شهادت شهود ومطلعین است


اگر ایراد مرور زمان در غیرمهلت قانونی بعمل آمده باشد موثر در دعوی نمی باشد


هزینه دادرسی مرحله پژوهشی محکومیت تضامنی ،بعهده یکی ازمحکومین تضامنی است


بامسدودشدن مجرای عمومی آب ،دعوی ممانعت ازحق الشرب که درآب انبارمنزل همسایه مجاوروجوددارد،مسموع نیست


خسارت تاخیردرانجام تعهدقابل مطالبه است هرچندکه مدتی برای انجام تعهدتعیین نشده باشد،زیرامتعارف بودن امری درعرف وعادت بمنزله تصریح درعقداست


اگرقرارداد ایجاد ساختمان بعلت تخلف متعهد فسخ شود ، متعهدله میتواند خلع ید متعهد را بخواهد و دادگاه به دفاع خوانده دایر بر بطلان فسخ باید رسیدگی نمایدوادعای دیگر از جمله مطالبه خسارت ازطرف خوانده مستلزم تسلیم دادخواست متقابل است


درصورتی ثبت سندبرطبق ماده 47قانون ثبت اجباری است که مال غیرمنقول درمحلی باشدکه برطبق آگهی وزارت دادگستری ثبت املاک آن محل الزامی میباشد ولواینکه درمحل اقامت مالک ویاخریدارثبت معاملات الزامی نشده باشد


نظر به جوانی متهمین و فقد سابقه کیفری دادگاه مجازات شلاق رادر مورد هر یک از متهمین به پرداخت 000جزای نقدی تبدیل می نماید


دادگاه پژوهشی پس ازرسیدگی وفسخ قراررددعوی ،پرونده رابایدبه دادگاه بدوی ارسال نماید


دعاوی متعددکه باداشتن وحدت منشاءومبناءدریک دادخواست مطرح میشود دادگاه پژوهشی نمیتواندحکم صادره راتجریه نموده وقسمتی ازآن را قطعی وقسمتی دیگرراغیرقطعی تلقی نماید بلکه حکم صادره بصورت کلی قابل پژوهش تلقی میشود