×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مدیرعامل شرکت دردعوی بین شرکت باغیر،بعنوان شخص ثالث محسوب نمیشود


تعقیب دعوای حقوقی دردادگاه مدنی وشرع ،قاطع مرورزمان کیفری تلقی نمی شود - تحصیل گواهی حصروراثت خلاف واقع


مهلت شکایت پژوهشی دراحکام حضوری ازروزاعلام رای به متهم دردادگاه والااز روزابلاغ قانونی حکم محسوب است


پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی ازطرف هریک ازمحکوم علیهما موجب اسقاط تکلیف پرداخت هزینه ازعهده محکوم علیه دیگراست


باتحقق شرط مذکوردرقرارداد،متعهدمکلف به انجام تعهدخودمیباشد


مطالبه دستمزد عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد


بااثبات تحقق شرط مندرج درنکاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق میباشد


مرجع رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه بخش راجع به دعوائی که درصلاحیت دادگاه شهرستان میباشد،دادگاه استان است


دیوان دادرسی مرجع رسیدگی به دعاوی دولت بطورکلی اعم ازاختلاف درمالکیت ویاتصرف عدوانی میباشد


فروشنده ملزم به تسلیم مبیع وصف شده درسندمعامله میباشد


گواه معارض بایدپس ازاقامه گواهان طرف بلافاصله اقامه شود و در غیر اینصورت دادگاه ترتیب اثرنمیدهد


اگرخسارات بطورکلی مطالبه شود،شامل خسارت تاخیرتادیه نیزمی گردد


اگرمالک پس ازتنظیم سندعادی برای فروش ملک خود،آن راباسندرسمی به دیگری انتقال دهد،این انتقال قابل ابطال ازطریق دارنده سندعادی است


راهن بدون اذن مرتهن حق تصرف درملک راکه منافی حق مرتهن باشدندارد


راهن بدون اذن مرتهن حق تصرف درملک راکه منافی حق مرتهن باشد ندارد


چنانچه ملکی دررهن بوده ومدت رهن منقضی نشده باشدپذیرش دعوی الزام به تنظیم سند،مسموع نیست


اگرضمانت اجرای انصراف ازقرارداد،معین گردیده وتعهد دیگری برای طرفین قیدنشده باشد،دعوی الزام بانتقال رسمی ملک موردپیدانمیکند


پیش بینی وجه التزام درحقیقت برای تحکیم قرارداد وتائیداین منظور صورت گرفته نه آنکه طرفین خواسته باشندوجه التزام راجانشین اصل تعهد نماید


اگرفروشنده حق داشته قبل ازانقضای مدت اجرای قرارداد انصراف خود رااعلام دارد ودلایلی حاکی از اعلام انصراف نیزوجودداشته باشد الزام وی به تنظیم سندموجه نیست


هرگاه درقراردادشرط شود،چنانچه خریدارظرف 45 روزحاضربه معامله نشودقراردادلغومیشود،این شرط معتبراست