×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تعیین وجه التزام عدم انجام تعهدبمعنای تخییرفروشنده درانجام یا عدم انجام اصل تعهد نمیباشد بلکه بمعنای بدل انجام تعهد وشرطی بنفع متعهدله است


تعیین وجه التزام درباب تاکید وتحکیم قراردادبوده ودرواقع وجه التزام همان خسارت عدم انجام تعهد میباشد


اگرازخریدار قولنامه ای ملکی ، حق واگذاری بغیرسلب شده باشد خریدارنمیتوانداین ملک رابه شخص دیگری واگذارنماید


اگرخریدار قولنامه ، باحق واگذاری بغیرآن راخریداری کرده باشد،میتواندملک خریداری شده رابه شخص واگذارنماید


درسند عادی ، تاریخ سند نسبت به اشخاص ثالث معتبرنیست


درموردملکی که دررهن میباشد، دعوی خواهان قبل ازفک رهن محکوم به بطلان است


هرگاه درحال معامله مبیع از جهت مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر ازآن مقدار درآید، مشتری حق داردکه بیع را فسخ کندیا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید


درمطالبه وجه التزام ،برای احرازرابطه سببیت بین تخلف مدیون و انجام نشدن معامله ،طلبکارنه تنهابایدثابت نمایدکه مدیون ازانجام معامله خودداری نموده بلکه بایدمدلل داردکه خودآماده بستن قرارداد بوده است


باعدم تعیین اجاره بها و اختلاف طرفین دراین زمینه ، در واقع عقد اجاره محقق نشده است


تفسیرقراردادواحرازقصدمشترک طرفین بادادگاه است


فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است وعدم قید آن درسند موجب برائت فروشنده نخواهد بود


اگرقرارداددلالت برقول ووعده فروش آپارتمان داشته باشدبلحاظ عدم احرازتحقق بیع ،الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی مجوزندارد


اجرای صیغه ایجاب وقبول عقدبیع اگرازطریق قولنامه اثبات شود، سندبیع محسوب میگردد


قولنامه سندبیع است


جری مرورزمان اختصاص بدعوی طرح شده درمحاکم ندارد ، ومطالبه ازطریق صدوراجرائیه ثبتی نیزدعوی است ومشمول مرور زمان میگردد


اجرای حق خیار با اعلان اراده صورت می پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد


مدیون بودن نیازبه دلیل اثباتی داردوصرف واریزوجه به حساب دیگری دلیل بدهکاری صاحب حساب نیست


اگرطلاق زوجه درمرض متصل به فوت شوهرواقع شود،زوجه ارث میبردهرچند صدورگواهی عدم امکان سازش بادرخواست زوجه باشد


درطلاق خلع زوجه بایدحضور داشته وقاصد دربذل مهریه باشد وتوافق دردادگاه برای بذل مهریه اثری ندارد


صرف تصدیق جهیزیه ازطرف زوج موجب ضمان ومسئولیت اوبرای استرداد آن اموال به زوجه نیست