×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

زوجه پس از انحلال نکاح درصورتی میتواند عین یاقیمت جهیزیه رااز شوهرمطالبه کند که بقاء اعیان یاتلف آنرادریدشوهربعدازوقوع طلاق اثبات نماید


دادرسی برای حق منجزوایجادشده بایدآغازگرددولی درمورد مطالبه نفقه آینده قانونگذاراستثناءقائل شده است


دختروپسرصغیردردعاوی زناشویی نمیتوانندشرکت نمایندوبایدولی آنها این اقدام راانجام دهند


در دعوی اخذ به شفعه ، خریدار و فروشنده باید طرف دعوی قرار بگیرند


اگر وکالت وکیل مطلق باشد برمبنای اطلاق یا عموم اختیارخود میتواند خریدارخانه ای شود که وکالت در فروش آن داشته است لیکن مصلحت موکل را از نظر بهای مورد معامله باید رعایت نماید


خرید و فروش اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی بلامانع است


اختراع ثبت شده دارای حمایت قانونی است و تجاوز به این حق موجب مسئولیت قانونی است


این شرط که (هرگاه فروشنده درظرف مدت مقررحاضربرای انجام به این معنی است که خریدارفقط حق مطالبه خسارت داردونمیتواندالزام به تنظیم سند را بخواهد


دادرسی که بمناسبت نسبت سببی که بین اوواحدازطرفین بوده قرارامتناع خودراازرسیدگی داده وبعداازنظرخودعدول ودرکاردخالت کرده متخلف است


همینکه موجبات رد حاکم وجود پیداکرد تاخیر درامتناع رسیدگی تخلف است


شکایت (تصرف به قهروغلبه ) - تصرف عدوانی - رد دادرس


امین صلح به استناداینکه عنوان دعوی سابق رفع مزاحمت بوده ودعوی فعلی راجع بماهیت است قرارردایراد دادرس راداده و از رسیدگی امتناع نکرده است متخلف است


نسبت به دادرسی که ازطرف احد متداعیین اظهار رد شده و مشارالیه درظرف ده روز دراین باب قراری صادرنکرده تخلف است


اعطاءحق اعتراض به محکوم علیه غایب ناظربه محاکمات ورسیدگی های عادی است


محکمه مکلف است در رای خود قابل استیناف یا تمیز بودن قرار یا حکم را قید نماید


دادگاه درصورت ختم جلسه وعدم صدورحکم باید سبب تجدید جلسه را در پرونده ذکر نماید


مدعی مجازاست دردفاع ازمدافعات مدعی علیه تهیه وتدارک دلیل جدیدرابه جلسه دیگردادگاه موکول نماید


سندابرازی یکی ازطرفین دعوی پس ازرسیدگی بی اعتبارتشخیص و


سندی که درغیرموقع ابرازوطرف استنادواقع گرددقابل قبول نیست


دادگاه به اوراقی که احد از متداعیین درغیرموقع ابراز وبه آن استناد کرده ترتیب اثر نداده تخلف نیست