×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

دراثناء محاکمه ورسیدگی وکیل مدعی اسنادی به محکمه تقدیم داشته


ایراد برهیئت تجدیدنظر تصفیه اموراملاک واگذاری به اینکه در دعوائی


درصورتیکه درسندرسمی غیارغبن ساقط شده باشددعوی مدعی غبن بعلت اینکه مغایرباسندرسمی است دردادگاه پذیرفته نیست


وقتیکه مدعی جعل دردادگاه حقوق نسبت به تعیین جاعل اقدام نمود دادگاه بدون هیچ گونه تمهیدمقدمه مکلف است قضیه رابه دادسراارجاع نماید


ماده 390 مطلق و اعم است ازاینکه تعیین جاعل توام با دعوی جعل بوده و یابعدا جاعل تعیین بشودودر اینصورت محکمه حقوق پرونده رابه دادسراارجاع مینماید


درصورتیکه ازطرف یکی ازاصحاب دعوی نسبت به مستندطرف دیگردعوی جعل به عمل آمده دادگاه موظف میباشدکه


چون درنظرحاکم دادگاه از جهت اینکه ارکان دعوی اول وثانی ازتمام


قبول و رسیدگی به دعوی جعلیت سندابتداوبالاصاله بدون تعیین جاعل درمحکمه حقوق تخلف نیست


بااحرازبدرفتاری وایرادضرب ازطرف شوهربه زن و بیرون کردن زن از دادگاه میتوانددعوی تمکین راردوحکم بربطلان آن صادرنماید


صدورحکم به تمکین زوجه درصورتیکه زوجه منکرزوجیت باشد تخلف است


پذیرفن دعوی اجباردرفروش ملک ثبت شده مغایربامقررات ثبت نیست


رسیدگی ننمودن به دعوی الحاق و تزویردرسند مدرکیه که آن الحاق و تزویرموثردرسندیت ورقه راجع به ماهیت دعوی نباشدامری است نظری وتخلف نیست


درعدم شمول قانون اعساربه ماده 278 قانون مجازات عمومی خفائی نیست


معرفی نمودن حکم اعسار به غیابی ولواینکه درغیاب یک طرف صادر شده باشد تخلف است


عرضحال اعسار ودستور دادگاه برای احضار مدعی


ایراد برحاکم دادگاه به اینکه عرضحال اعساررابه استناداینکه مدعی قبلاتاجربوده ردکرده است واردنیست


ایراد بردادرس به اینکه درمورد دعوی اعسارازتادیه دین به این که مدعی علیه اسقاط حضورننموده بوده حکم راحضوری معرفی نموده بوده وارد نیست


قبول عرضحال افلاس ازشخصیکه شغل خود راتجارت معرفی نموده وافلاس ادعائی اوراجع به عملیات تجارتی بوده مخالف بادستورقانونی است و بایددعوی توقف مطرح نماید


دعوی اعساروافلاس که برای معافیت ازهزینه دادرسی مطرح میگردد در صلاحیت دادگاه است که دعوی اصلی مربوط به آن است ودرصلاحیت محکمه صلحیه نیست


در دعاوی راجع به دولت پذیرفتن دعوی توقیف اجرائی ثبت وابطال آن ومبادرت به رسیدگی وصدور قرارتوقیف عملیات اجرائی تخلف است