×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

ایرادبرامین دادگاه بخش به سبب پذیرفتن تقاضای وقوع صلح ارتجالا بدون سبق دعوائی واقدام به انجام آن وارداست


اختیارات دادستان درامورحقوقی محدوداست به حدودی که قانون اجازه آن رااجازه داده است بنابران درخواست ابطال حکم اعسارو صدورحکم اعسار ازطرف دادستان مجوزی ندارد


دخالت درامرترکه متوفی آنجائی که نیاز به مقامات قضائی باشدمربوط به دادستان نیست ودخالتش درامورترکه مطلقاخارج ازحدودوظیفه است


ایراد بردادیاردادسرای شهرستان به اینکه در مورد دعوی یک نفر


درموارددخالت تبعی وقتی که دعوی درحدودنصاب صلحیه است دادستان حق مداخله نخواهدداشت هرچنددعوی مربوط به صغیری باشدکه ازطرف قیم طرح شده است


محکمه صلحیه در دعاوی که در صلاحیت محکمه مذکور است در موارد ابلاغ نیازی به دخالت دادستان دراین دعاوی نیست


درجائیکه کسب نظر دادستان لازم است پس ازاستماع نظریه او تشکیل جلسه جدیدبدون جلب نظرمجدددادستان وصدوررای نهائی تخلف است


تسلیم دادخواست استینافی وتمیزی نسبت به قرار رد ایراد مرورزمان موجب میشود تا رسیدگی به دعوی متوقف گردد


چنانچه مستاجراز مورد اجاره درغیر مقصود طرفین استفاده نماید از موارد تخلیه است


دراجاره نامه ای که شرط شده است مال الاجاره درموقع معینی پرداخته


درمورد خیارشرط صاحب خیارملزم به فسخ نیست بلکه مقتضای خیار خیارتخییربین فسخ وابقاءعقداست


عدم رعایت مقررات اگرچه ناشی ازاهمال وتسامح باشد وضرری هم برغیر وارد نسازد تخلف است


اگربنای متعاملین براین باشد که مبیع تازمان استرداد ثمن درتصرف مشتری باشد


معامله با حق استرداد و


درخواست ثبت ازانتقال گیرنده ویاقائم مقام قانونی اووقتی پذیرفته است که


دادگاه در صورت تشخیص وجودحق استردادتکلیف طرفین دعوی راباید در مورد رد ثمن


بایع شرطی درصورتی مستحق مطالبه عوایدمال موردمعامله نیست که عین مبیع به تصرف اوداده نشده باشد


مشتری خیاری رانمی توان مالک ومتصرف شناخت


تبصره 1ماده 33قانون ثبت اسنادشامل کلیه معاملات باحق استردادبطور اطلاق می باشد


در معاملات باحق استرداد در صورتی که به موارداستثنائی ماده 33قانون ثبت اسنادتطبیق نمایدحق تقاضای ثبت باانتقال گیرنده است