×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

دادگاه نمی تواند به استناد اظهارات اخیرانتقال دهنده مبنی بر واگذاری


تعهد خلاف قانون در معامله با حق استرداد


دعوی عینی باید برکسی اقامه شودکه عین دردست اواست


درقبض مبیع کلی ویامنتشردرافرادمعدوداجازه وتعیین فروشنده شرط است ودرصورت امتناع اوازتعیین ،بایستی بوسیله دادگاه الزام به تعیین شود


برفرض وقوع معامله ،عدم ثبوت قبض ثمن ،موجب رفع اثرازمعامله نخواهدبود


اگردرقباله صریحا ذکرگردد که فروشنده تمامی سهمی خودرااززمین وچمن وغیره بدون استثناءچیزی باحدودمعینه ومشخصه به خریدارانتقال داد


مدیون بودن بایع بابت مالیات کشف فسادمحسوب نمی شود


تاخیردرتسلیم مبیع موجب فسخ یاانفساخ معامله نیست


اگرنوشته مدرک دعوی حکایت ازوقوع بیع وتادیه وجه آن نمایدوانتساب آن به خوانده نیزمحرزباشدفسادمعامله محتاج به اثبات خواهد بود


معامله غیرمثلی


در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید مشتری حق دارد استرداد ثمن و مطالبه خسارت نماید نه اینکه بتواند بهای مورد معامله را بخواهد


صرف قباله عادی ویاپیش نویس سندرسمی که به امضای طرفین نرسیده است مثبت وقوع بیع نخواهدبود


صرف وجودجنگ ، دلیل مثبت فرس ماژور نخواهد بود


اگرکمتر بودن مبیع در حال معامله معلوم نباشد صرف خودداری بایع از تسلیم بقیه مبیع مورد را مشمول ماده 384 ق م نخواهدکرد


اصدارحکم دائر به الزام بایع به تسلیم مقدارکسری زمین مخالف قانون است


ماده 377 دلالت بربیحقی بایع و مشتری درمطالبه مبیع وثمن ندارد


صحت بیع مشروط است به قدرت واقعی بایع برتسلیم مبیع


اگر خریدار به استناداینکه فروشنده مبیع رابه تصرف اونداده ثمن پرداختی رامطالبه نماید


درصورت جهل مشتری به فسادمعامله بایع ضامن غرامات وخساراتی است که به مشتری واردشده است


مقصودازمقتضای عقد