×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

با فرض اصالت کلمه (امانت )مذکوردرصورت جهیزیه ء مستند دعوی بنابراین،دادگاه نبایدآن راحمل برهبه نماید


صرف وقوع سرقت وفقدان اشیاءموردامانت رانمیتوان تسامح درحفاظت آنهاتلقی وامین رابرای ثبوت مسئولیت کافی دانست


درصورت عدم ثبوت تعدی و تفریط امین قول اوقبول می شودوضامن نخواهد بود


اگرخواهان اثاثیه موردمطالبه رابه خوانده نسپرده باشدبلکه


هریک ازغاصبین نسبت به منافع مال مغصوب به اندازه زمان غصب وتصرف خود ضامن هستند


اقرار غیر قابل تجزیه


اقرار قابل تجزیه نیست


اقرارهرشخص نسبت به خودآن شخص نافذاست


اقرارولی برضررصغیرتاثیرنخواهدداشت


دادگاه نمی تواندازاقرارصریح خوانده بدون ذکردلائل بطلان آن صرفنظرنماید


اقرار - قسم


اقرارمطلقامنشاءاثرمی باشد


انکاربعدازاقرارقانونا مسموع نیست


اقراراگردرخارج ازدادگاه هم واقع شده باشدموثراست


تمسک دادگاه به جزءاول اقراربدون توجه به جزءدوم آن مخالف قانون است


اصولا استناد به اقراروکیل (که موضوع وکالت اوفسخ واقاله معامله باشد)دائربه رسیدوجه دلیل برمسئولیت اوبه ردوجه نیست


درصورتی مانع اجباربه تقسیم است که این ضرربه واسطه تقسیم حاصل شود


دعوی افراز اصولا باید بطرفیت تمام صاحبان سهام اقامه شود


درتقسیم اموال مشترک پس ازافرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی شرکاءحصص آنهاازطریق قرعه معین میگردد


درصورتی که مورد انتقال حقیقتا توقیف گردیده و توقیف آنهم ابلاغ شده باشد نبایدبه صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی اثر دانست