×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

اشیاء جرم - دعوای اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده درصلاحیت دادگاههای حقوقی است


بطلان مزایده منحصربه مواردمذکوردرماده 98آئین نامه مزبور نیست


تقدیم اسناد در مرحله اعتراض بر حکم پژوهشی مانع قانونی ندارد


حکمی که دادگاه طبق حکم شرعی به موجب قانون محاکم شرع صادرمی کندحکم غیابی تلقی نمی شودوقابل اعتراض نخواهدبود


وقتی مدعی ومدعی علیه حضورپیدانکرده وحق حضور خود راساقط نکرده باشنددراینصورت خارج کردن پرونده ازنوبت رسیدگی موردپیداخواهدکرد


با عدم تحقق ابلاغ قانونی موردی برای اجراء دستور خارج پرونده از نوبت نخواهدبود


بواسطه عدم حضور طرفین در جلسه مقرره خارج ساختن پرونده ازنوبت رسیدگی درصورتیکه ورقه احضاریه به مدعی طبق مقرات ابلاغ نشده بودتخلف است


درصورتیکه طرفین دعوی اسقاط حضور ننمایند و در روز جلسه حاضر نشونددادگاه بجای خارج کردن پرونده ازنوبت رسیدگی مبادرت به اصدارقرار تحقیقات محلی بنماید تخلف است


باعدم حضورهیچیک ازطرفین پرونده درجلسه دادرسی پرونده ازنوبت خارج میگرددودراینصورت تجدیدجلسه به درخواست یکی ازطرفین تخلف است


دعوی تخلیه مورد اجاره


وصول طلب متوفی ازمدیون وقتی موقوف به اثبات انحصار وراثت است که دعوی بعنوان وراثت اقامه شده باشد


دعوی برمستاجربرای جبران خسارات ناشی ازتعمیرات خرابی مورداجاره در صورتی قبول میشودکه این خسارات مستندبه فعل مستاجرباشد


کلیه احکام غیابی قابل اعتراض هستند


رسیدگی غیابی اختصاص به عدم حضوردرجلسه محاکمه ندارد


ماده 489 راجع به دادخواست پژوهشی است نه دادخواست اعتراض برحکم غیابی پژوهشی


درشرع رسیدگی مجدد در موردحکم شرعی غیابی پس ازحضورغایب واقامه حجت درنزدهمان حاکم مجازو مقرربوده وقانوناهم ممنوع نگردیده است


تقدیم دادخواست اعتراض قبل ازابلاغ حکم مورداعتراض به محکوم علیه خالی از اشکال است


دادخواست اعتراض برحکم ،بایددرمدت قانونی به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم گرددوتاریخ وصول اعتراض به دادگاه دیگرموثرنیست


مادام که عملیات اداره ثبت به موجب رای هیئت نظارت درحدودماده 25قانون ثبت باطل نشده است ،نمی توان حکم به بی تاثیری تقاضای ثبت داد


درخواست ثبت بعنوان ملکیت و،وقفیت نسبت به یک ملک ازقبیل زاید