×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اگرحدودملک مورداعتراض ثبت دردادخواست بدوی تصریح شده ولی درتعیین پلاک اشتباه صورت گرفته باشد،موجب صدورقرارعدم توجه دعوی نخواهدبود


درماده 17 قانون آزمایش به هیچوجه موردی برای رد دادخواست ذکرنشده بلکه مدلول آن فقط قبول حق پژوهش است


اعتراض به ثبت املاک - پژوهش - رددادخواست


غیابی بودن حکم به این است که طرف حق حضورخودرااسقاط نکرده باشدوبا اسقاط حق حضورحکم متصف به وصف غیابی نخواهد بود


معترض بر ثبت که در موقع اعتراض خود را مالک و متصرف قلمداد نموده حاکم دادگاه درضمن صدوررای به ذیحق بودن اوحکم به تخلیه وانتزاع ید معترض علیه از ملک نیز داده تخلف است


صدور حکم به بطلان دعوی بعنوان ضمیمه نبودن مدرک به عرضحال تخلف است زیراضمیمه نبودن مدرک به عرضحال موجب رددادخواست است


حق خواستن سندی که درسند ابرازی احد طرفین اشاره به آن شده باشد راجع به اصحاب دعوی است نه محکمه


کسی که ازطرف دادگاه مامورتحقیقاتی است بیش ازاین تکلیفی که درحدود ماموریت خود اقداماتی که لازم است بعمل آورد


باید هر دادگاهی به درخواست تقاضاکننده اعم ازاینکه بر قبول یا ردبوده طوری جواب بدهدکه پرونده کارازآن حکایت نماید


جواز رسیدگی غیابی وقتی است که وقت رسیدگی دقیقا مشخص وازهیچ جهت ابهامی درآن نباشد


مقررات راجع به تحدید زمان ابرازاسنادازسوی طرفین دعوی ناظربه به دعاوی اصلی بوده و شامل مواردی که به سبب اعتراض برحکم غیابی مجددا دعوی درمحکمه طرح میگردد،نیست


درمواردی که مدعی علیه حق دارد درجلسه اول تقاضائی ازمحکمه بنمایدوآن جلسه بواسطه کسالت حاکم محکمه تشکیل نشودجلسه بعدی جلسه اول محسوب است


ایراد برحاکم دادگاه به اینکه یک نفرازشهود را که بدوا احضار کرده وحضور نیافته بدون اینکه ازطرف اصحاب دعوی جلب اوتقاضاشده باشد جلب نموده است ،واردنیست


ثبت نکردن نتیجه عملیات و رای دردفتردرمحاکم صلح نواحی تخلف است


مطابق ماده 19قانون ثبت اسنادتجدیددادخواست ازطرف معترض برثبت درظرف ده روزپس از ابلاغ قرارابطال ممکن است


بموجب ماده 19قانون ثبت اسنادتجدیددادخواست درمورددعاوی راجع به اعتراض برثبت فقط یک مرتبه جائزاست


درماده 19قانون ثبت اسنادمواردتجدیددادخواست اعتراض برثبت بطور انحصاری معین شده است


چون ماده 16 قانون ثبت اسناد درزمینه تجدیددادخواست پس ازابطال


ماده 19قانون ثبت اسناد،تجدیددادخواست راپس ازابطال ،برای یک مرتبه درظرف مدت ده روزتجویزکرده است


طبق قواعدعمومی ورود و دخول شخص ثالث در دعوی اعتراض به ثبت قابل پذیرفتن است