×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

هرچند درماده 16 قانون ثبت اسناد مقررشده که اعتراض بایدمستقیما به اداره یادائره یاشعبه ثبتی که دراعلان نوبتی معین شده تسلیم گردد


به استنادماده 5 قانون اوقاف ،اداره اوقاف نمیتواندبعدازگذشتن مدت اعتراض برثبت دردعوائی که دوطرف بعنوان مالکیت محاکمه دارند دخالت کند


معترض برثبت خواه مستقیما وبدوا اعتراض نمایدوخواه بعنوان وروددر دعوی ،می بایست درمدت مقرردادخواست خودرابه دادگاه تسلیم نماید


دادخواست اعتراض به درخواست ثبت بوسیله اداره یادائره یاشعبه ثبتی که درضمن اعلان نوبتی معین شده است به دادگاه تسلیم می گرددلیکن این دستور مانع ازتسلیم مستقیم دادخواست به دادگاه نیست


اگراداره ثبت اسنادپرونده رابه عنوان تقاضای ثبت بیش ازسهام واقعی ، به دادگاه بفرستد


برای معترض برثبت هیچگونه مانع قانونی نیست که درضمن اقامه دعوی اعتراض برثبت ،شخص دیگری غیرازتقاضاکننده ثبت راهم بعنوان ضامن درک به محاکمه دعوت کند


ماده 17قانون ثبت اسنادناظربه مواردی است که بین متقاضی ثبت وطرف او دعوائی راجع به اصل مالکیت دردادگاهی جریان داشته باشد


حقوق ارتفاقی ازحقوقی است که باید درمدت 60روزپس ازانتشارآخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود


اگربردرخواست ثبت ملکی اعتراض شد ومتقاضی ثبت بعدا ملک مزبور


اظهارنامه ثبتی بخودی خودبرعلیه مدعی علیه هیچ سندیتی ندارد


اگرکسی درزمان حیاتش ملک دیگری رابنام خودثبت دهد و سندمالکیت


درخواست ثبت بعنوان مالکیت عرصه واعیان خانه هائی ازطرف کسی و


ثبت املاک - اعتراض به ثبت املاک


اعتراض به ملک مورد تقاضای ثبت


شرط اعتراض ثالث اعم ازاینکه اصلی باشدیاطاری این است که حکم ،باحق معترض ثالث ،تماس داشته باشد


اگرشخص ثالث درضمن لوایح ودرجلسه رسیدگی صدورحکم مبنی


اظهاراعتراض طاری قانونامقیدبه جلسه اولیه نیست


اگر ولی شخص صغیر اصالتا در دادرسی دخالت داشته باشد ، بعد ازصدورحکم دردعوای اصلی ،نمی تواند برای حفظ حق صغیردادخواست اعتراض شخص ثالث بدهد


برای اعتراض شخص ثالث ،منجزبودن وفعلیت ضررشرط نیست


رسیدگی به اعتراض شخص ثالث بادادگاه صادرکننده حکم است