×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

امکان ورود شخص ثالث در دعوی اصلی ، مانع از قبول دادخواست اعتراض او بعنوان اعتراض شخص ثالث نخواهد بود


استدعای اعاده دادرسی ازدادگاهی می شودکه حکم قطعی راصادرکرده است


احکام دیوان کشورقابل اعاده دادرسی نمی باشند


حکم دادگاه شهرستان که طبق حکم شرعی صادرگردیده باشدازاحکامی نیست که قابل قابل اعاده دادرسی باشد


صدورقرارتوقیف مزایده اجاره رقبه موقوفه که به تقاضای مدعی تولیت صورت گرفته است تخلف است


دراجرای احکام مدنی مریضی که طبیب حرکت یاتوقیف اورامضربداند مصون ازتوقیف است ودرغیراینصورت توقیف اشکال ندارد


توقیف محکوم علیه ممتنع درموارد محکومیتش به تادیه وتسلیم اموال منقوله است ودرسایرمواردقابل توقیف نیست


فوت احد طرفین دعوی درهرمرحله ازمراحل دادرسی موجب توقیف محاکمه محاکمه است وقبول شخص معرفی شده ازطرف دیگردعوی به عنوان وارث متوفی بدون مطالبه گواهی انحصاروراثت به موجه نیست


شخص ثالث ذینفع نیزمجاربه درخواست توقیف عملیات اجرائی سندرسمی میباشدوتوقیف عملیات اجرائی دراین اسنادبااخذتامین است


شکایت شاکی ازاجراء سند ثبتی بمنظور توقیف اجراء آن راجع به محکمه بدایت مربوطه است


صدورقرارتامین خواسته درمرحله استینافی نیزامکان پذیراست وتابع مقررات رسیدگی درمرحله بدوی است


اجراء موقت حکم بدون اخذ تامین تخلف نیست


برامین صلح اشکالی ازجهت وارد نساختن تکلیف اصلاحی و مذاکرات مذاکرات جاریه در پرونده نیست


ایراد برحاکم دادگاه باینکه به دستور ماده 52 قانون آزمایش تکلیف اصلاح بطرفین دعوی ننموده وارد نیست


ممکن است دراجرای حکم دادگاه مال توقیفی برای استیفاءمحکوم به با تحقق شرایطی منتهی به تقویم ازطرف دادگاه نشود


به جای رد عرضحال درمورد عرضحالی که مدعی به آن خلع ید ازیک دستگاه درشکه بوده وتقویم آن ممکن بوده است صدورحکم بربی حقی مدعی از دادگاه بخش تخلف است


تائید حکم صادره ازدادگاه بخش دائربربی حقی مدعی به خلع یداز یک دستگاه درشکه دردادگاه استیناف بدون اینکه درمرحله بدوی تقویم شده باشدتخلف نیست


تقاضای طلاق به سبب مسلول بودن شوهرمنطبق باقانون است


درجائی که مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی درجلسه معینی احضار و


رسیدگی محکمه واصدارحکم تابع وجود دعوی و تقاضائی است ازمدعی طبق آنچه خواسته است ودرتحقق امر،تقدیم عرضحال واقامه دعوی کافی است