×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

درصورت احرازاستیفاءتوسط مستاجردردوره زمانی که به دعوی تخلیه رسیدگی می شود،می توان مستاجررابه پرداخت اجرت المثل محکوم کرد


درصورت عدم توافق طرفین برمیزان اجرت المثل ، دادگاه میزان آن راتعیین می کند


اصل برعدم پرداخت اجاره است وادعای پرداخت آن بایدمتکی به دلیل باشد


تعدیل اجاره بها در مورد اماکن غیرتجاری نیز در صورت توافق طرفین ممکن است - انقضای مدت


مستاجر در مدت اجاره ضامن اجرت المسمی است اگرچه ازعین مستاجره استیفا منفعت نکرده باشد


اجاره بها باید به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت شود تا ذمه مستاجر بری شود


موجر مکلف است همزمان با تخلیه ، ودیعه مستاجر را که در عقد اجاره به عنوان شرط ذکرشده ، مستردکند و الا تخلیه ممکن نیست


علی الاصول نیازی به تنظیم سندرسمی برای عقداجاره نیست


اگرمستاجردرضمن عقداجاره حق تمدیدمدت اجاره راداشته باشدمی تواند قرارداداجاره رابدون جلب رضایت موجرتمدیدکند


تعدیل اجاره بهاملازمه باتمدیدمدت قرارداداجاره ندارد


اگر مدت اجاره معلوم نباشد مدت مفروض قانونی ملاک عمل است


عقد اجاره ذاتا موقتی است و نمی تواند دائمی باشد - منع تخلیه اماکن آموزشی و درمانی


اماکنی که درواقع برای تجارت به اجاره داده شده باشدتابع مقررات قانون سال 1362 نمی باشد


ادعای استفاده تجاری ازعین مستاجره برخلاف مفادقراردادرسمی اجاره بوده وباگواهی گواهان ثابت نمی شود


استفاده تجاری مستاجرازمورداجاره بدون جلب موافقت موجر،ماهیت عقد منعقده را(که برای استفاده مسکونی منعقده شده )تغییرنمی دهد


مفاد سندرسمی تا زمانی که دلیل قطعی برتغییر اراده متاخر طرفین اقامه نشود حاکم و معتبر است


عدم تعرض موجربه استفاده ازمورداجاره ،دلیل موافقت اووصوری بودن مندرجات قرارداده است


هنگام شک در تغییر ماهیت رابطه قراردادی اگر دلیلی نباشد ، اقتضای اصل استصحاب ، بقای قرارداد به صورت سابق است


قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 1362 تنها در مورد اماکنی که برای استفاده غیرتجاری به اجاره داده شده جاری است


پرداخت اجاره توسط شخص به تنهائی مثبت وجودرابطه استیجاری نمی باشد