×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

صرف دریافت اجاره بهاتوسط موجربه معنی پذیرش سمت مستاجر برای پرداخت کننده نیست


باانتقال منافع عین مستاجره توسط مستاجر، منتقل الیه طرف قرارداد اجاره محسوب می شود


باانتقال مالکیت عین مورداجاره ، مالک جدید، قائم مقام موجرسابق شده ومی تواندراسادعوی تخلیه علیه مستاجرطرح کند


درخواست تخلیه ازسوی مالکی که سمت اومستندبه سندعادی است مسموع نمیباشد


لازم نیست موجرمالک رسمی مورداجاره باشد عقداجاره درهرحال به علت نسبی بودن قراردادها،موجرومستاجرراملزم به مفادآن می کند


طرح دعوی تنظیم اجاره نامه ازطرف مستاجردوم مانع ازعملیات اجرائی مربوط به مطالبه اجرت المثل ازمستاجراول است ودادگاه بایدتعیین تکلیف کند


درصورتیکه وقوع معامله و صدور اجرائیه قبل از اجرا قانون مالک و مستاجر در محل بوده ادامه عملیات اجرائی اشکال ندارد و اگرمتصرف مورد معامله ادعاحقی دارد میتواند به دادگاه مراجعه نماید


بقاء رابطه استجاری بعد از انقضاء مدت اجاره استصحاب میشود


بقاء اجاره با وجود انقضاء موعد اجاره محتاج بنظرقضائی است و اداره ثبت در این زمینه صلاحیت اظهار نظر ندارد


اگراختلاف درمالکیت دولت باشددراین صورت مرجع رسیدگی به مالکیت دولت دیوان دادرسی دارائی خواهد بود


اگرکسی ادعاکندکه اداره گمرک کالای اوراضبط کرده دادگاه دارائی صلاحیت رسیدگی دارد


رسیدگی به سایرجهات دعوی غیرازمالکیت دولت برحسب اصول کلی ، دادگاههای عمومی دادگستری است


دعاوی بین اشخاص و دولت باید در دیوان دادرسی دارائی قطع و فصل شود


اگر اختلاف درمالکیت دولت باشدمرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه است


تنهارسیدگی به مالکیت دولت بامحاکمات مالیه است


اگرملک ازطرف دولت واگذارشده باشد


آنچه که درصلاحیت دادگاه دارائی قرارگرفته رسیدگی بدعاوی مالکیت دولت است که مدرک مالکیت فقط تلقی ازدولت باشد


سکونت به عنوان اجاره اعم از صلح منافع یا اجاره یا رضایت مالک یا سندرسمی یا غیر رسمی کافی درصلاحیت هیئت تعدل مال الاجاره می باشد


با انقضا مدت اجاره ، قرارداد منحل می شود


ماده 5آئین نامه تعدیل مال الاجاره هاراجع به تعیین میزان مال الاجاره است