×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

رسیدگی به دعوی نسب درصلاحیت دادگاه شهرستان است


اگردعوی این باشدکه خواهان زمینی راازخوانده به بیع قطع خریده بوده


درصورتی که اقامتگاه متوفی درمحلی معلوم باشددادگاه بخش محل مزبورصالح برای رسیدگی به تقاضای افرازدارائی اوخواهدبود


صلاحیت دادگاه بعد از تبدیل دادگاه بخش به شهرستان


مناط درصلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است


مرجع رسیدگی به تقاضای ضم امین دادگاه شهرستان است


دعوی راجع به اصل نکاح وطلاق درصلاحیت محکمه شرع است


ماده 46 که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده منصرف ازحادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاهی است


اگر موضوع نزاع درصحت معامله کالاوبطلان معامله مزبورباشد دادگاه شهرستان صالح برای رسیدگی خواهدبودنه دادگاه بخش


رسیدگی به اعتراض مربوط به اجرائیه تحویل مبیع به ادعای رابطه استیجاری بادادگاه است وتوقف عملیات اجرائی باحکم دادگاه است


رسیدگی بقسمی از تخلفات اجرائی اناطه به رسیدگی بقسمت دیگرنمیشود


دعوی دراجاره بودن وثیقه بدون سند،پذیرفته نیست


عدم ذکر مبلغ واقعی اجاره بها در آگهی مزایده ، ایرادی ندارد


عدم ذکر مبلغ واقعی اجاره بهادرآگهی مزایده ،ایرادی ندارد


اگربعدازصدورسندانتقال اجرائی معلوم شوداشتباهاتی رخ داده است ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید


هرگاه ذکرمساحت نشده باشد،ذکرخلاف واقع طول ابعاد،اشتباه موثراست


ذکرطول بعد برخلاف واقع از موارد اشتباه موثراست


ذکرطول بعد برخلاف واقع ازموارداشتباه موثراست


تجدیدحراج بجهت عدم شرکت کسی درجلسه حراج مانعی ندارد


عدم ذکر محل وقوع ملک درآگهی مزایده ازموارداشتباه موثراست