×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

اگر تاریخ آگهی الصاقی با تاریخ انتشار آگهی مزایده مقارن نباشد اشتباه موثرمحسوب نمیشود


اگر تاریخ آگهی الصاقی با تاریخ انتشار آگهی مزایده مقارن نباشد اشتباه موثر محسوب نمیشود


اگر تاریخ آگهی الصاقی باتاریخ انتشار آگهی مزایده مقارن نباشد اشتباه موثرمحسوب نمیشود


دعوی مطالبه وفای به شرط وعهداگرقابل ارزیابی نباشددرصلاحیت دادگاه بخش است


صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوی است نه منظوراصلی مدعی


دعوای راجع به اعتبارنداشتن سند درصورتی که حق یاموردمعامله بیش ازده هزارریال نباشددرصلاحیت دادگاه بخش است


اگرخواهان موردنزاع راوقف برتعزیه داری باتولیت خود بداند


اختلافات ناشیه ازاجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرامی شود


مرجع پژوهشی نسبت به احکام و قرار های قابل پژوهشی دادگاه بخش درموردی که دادگاه مزبوربه دعاوی راجع به دادگاه شهرستان رسیدگی می نمایددادگاه استان است


رسیدگی به تقاضای حکم به بطلان نکاح بادادگاه شهرستان است


وقتی مدعی به ،پول باشد،مناط صلاحیت مبلغ معین دردادخواست است


حق اشتراک واستفاده ازتلفن ازحقوق غیرمالی بشمارمی رود


مطالبه وفای به شرط وعهد - صلاحیت دادگاه بخش


استناد به شهادت شهود برای اثبات تاریخ وقوع طلاق و رجوع مانع ندارد


کسانی که خودویاجانشین قانونی او درتنظیم سندرسمی شرکت داشته است


در صورت استناد به گواهی دادگاه باید شهادت را استماع نماید


دادگاه نمی تواندبه عذراینکه تقاضای احضارگواهان درموقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدارحکم برمحکومیت اونماید


اگرگواهانی برمالکیت وتصرفات مالکانه معترض به ثبت گواهی داده باشند


ترتیب اثردادن به شهادت شهودی که مودای شهادت آنان مخالف مدلول سندرسمی باشدجایزنیست


در موردی که خواهان به صدورشناسنامه اعتراض داشته ونفی ولدازخودنموده ودادگاه قرارعدم توجه دعوی صادرکرده باشد قابل رسیدگی فرجامی است