×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده باشدسندرسمی محسوب است


اگرشناسنامه ای چندسال پس ازولادت صادرگردیده باشددراین صورت نمیتوان دعوی عدم رشدصاحب آن رابه استنادچنین شناسنامه ای برضررغیرموثردانست


هرچندمبنای تشخیص سن اشخاص شناسنامه میباشدولی دعوی برخلاف آن قابل استماع است


استدلال دادگاه به اینکه (شناسنامه هائی که درآنهاماه تولدقیدنشده باید وسط سال راتاریخ تولددانست )وذکرنکردن دلیل قانونی به این نظریه مخدوش است زیرارای دادگاه بایدموجه ومدلل باشد


اگرکسی بعنوان اشتباه بودن اسم اودرشناسنامه تقاضای تصحیح آن رابنماید موضوع درصلاحیت دادگاه است


حکمی که درموضوع اختلاف راجع به اسنادسجلی صادرمی شودفقط قابل پژوهش است وقابل رسیدگی فرجامی نیست


ثبت فوت درصورتی رسمیت دارد که ظرف 48ساعت به حوزه ثبت اعلام شده باشد


شناسنامه ای که ظرف مدت ده روزازتاریخ ولادت گرفته نشده رسمی تلقی نمیشود


ماده 101 قانون ثبت احوال اساسا ناظر براین است که نام خانوادگی کسی نام موسسه شخص دیگر نشود


ماده 44 قانون ثبت احوال ناظربه اختلاف بین اشخاص واداره ثبت احوال است


اگرملکی بین چندنفرمشترک باشدتصرف یکی ازشرکاءدریک قسمت اگرملکی بین چندنفرمشترک باشدتصرف یکی ازشرکاءدریک قسمت معین ازآن ملک قبل ازافرازوبدون رضایت سایرشرکاءجایزنیست


اگر مستاجری بعنوان اجازه بعضی از شرکاء متصرف آن ملک باشد خلع ید او و لو به تقاضای یک نفر از شرکاء با انقضاء مدت اجاره بلامانع است


برای یکی ازشرکاءمانعی برای مطالبه تخلیه وتسلیط یدسهم خوداونیست


باصدورسندمالکیت ووجودآن مادام که حکم به بطلان آن ازمقام صلاحیتدار صادرنشده


درصورتیکه سندمالکیت خانه مدعی دلالت برمشترک بودن دیوارخاص


تصرف درملک ثبت شده تصرف عدوانی محسوب است


درموردی که دوسند مالکیت بنام دونفرراجع به یک ملک صادرگردیده است دادگاه مکلف به رسیدگی است


درصورت ثبت شدن دو سند دردفتراملاک ،به سندی که تاریخ ثبت آن دردفتر املاک مقدم است ،بایدترتیب اثرداد


رسیدگی شورای عالی ثبت دراموری که رسیدگی می نماید،مقیدبه مواردقبل از ثبت شدن ملک دردفتراملاک است ومرجع صلاحیتداربرای ابطال سندمالکیت ، دادگاه است


دعوی بی اعتباری سند مالکیت ثبتی قابل رسیدگی است