×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

دادگاه نمی تواندتصدیق صورت صلحنامه مستخرجه ازثبت محضررابه عنوان شهادت نامه تلقی نماید


اگرفروشنده ای اقراربه تنظیم ورقه مبایعه نامه استنادی خودش در دفتررسمی بنمایدهرچندآن ورقه دردفترنماینده به ثبت نرسیده باشداین اقرار معتبراست


اثرانگشت اشخاص بی سوادهم نسبت به این قبیل اشخاص امضاء محسوب است


دادگاه به استناداینکه صاحب دفتررسمی حضورنداشته وامضای دفترازاونیست سند را غیررسمی یعنی سندعادی تشخیص داده است


اثرانگشت کاشف ازبی سوادی امضاکننده است


دعوی بطلان سند باید بطرفیت کسیکه درتنظیم آن شرکت داشته و یا قائم مقائم قانونی وی طرح شود


اعتباروحجیت قبوض واسنادتجارتی مقیدبه مطابقت بادفاترتجارتی نیست بلکه مخالفت بادفترمی تواندآنهاراازاثربیندازد


قانون اعتباراسنادتنظیم شده درخارجه مصوب 1309ناظربه مواردی است که سندی که درخارجه تنظیم شده است بایدمطابق قانون کشوری محل تنظیم سند دارای اعتبارباشد


اگرفروشنده با وجودامضای دفترصاحب دفترازامضای دفترنماینده ثبت خودداری کند،این امرفقط مخل به رسمیت سندمعامله است


اگربنای طرفین برواقع ساختن اجاره رسمی بوده ولی موجربرای تکمیل


ثبت اجاره نامه


هرگاه مدعی علیهم بعضی و بعضی غایب باشند دادگاه به تقاضای مدعی نسبت به حاضرین رسیدگی وصدور رابه تاخیرمی اندازدومجددا غائبین احضارمیگردند


اعطاء گواهی به گرفتن رونوشت ازثبت اسنادازطرف حاکم دادگاهی که ماموراجرای تحقیقات محلی بوده تخلف نیست


معترض به حکم غیابی در حین اعتراض برحکم غیابی هرگونه تقاضائی را که دارد باید اعلام دارد


درصورت تقاضای اصحاب دعوی محکمه موظف است که تصدیقی برای لزوم سندمعین یااطلاع مخصوص به تقاضاکننده بدهد


تغییر قرار اعدادی تغییر رای محسوب نمیشود


افزودن کلماتی درحکم بنام تصحیح ، تغییر رای محسوب وممنوع است


تغییر تصمیم دادیار تغییر رای محسوب نمیشود


حاکم دادگاه که رای خود را داده و ذیل آن راامضاءکرده سپس به عذرتغییرماموریت روی امضاءراخط کشیده وباطل کرده تخلف است


ممنوعیت محکمه درعدم امکان تغییررای درموردی است که آنراامضاء نموده باشد