×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اصولا هیچ حاکمی پس ازامضاء رای خود را جزدرموارداستثنائی حق تغییرآن راندارد


تبدیل کلمه به کلمه دیگر درصورت مجلس و رای محکمه پس ازابلاغ تغییر رای محسوب نمیشود


ایراد بردادرس به اینکه در مورد دعوی اعسارازتادیه دین وقت جلسه را کمتر از پنج روزتعیین نموده وارد نیست


دراحضاریه صادره ازطرف محکمه که روز جلسه رسیدگی منجزا تعیین نشده تخلف نیست


تعیین اجرت المثل هر ملکی ازامورفنی و محتاج به اعمال نظر کارشناس است


دادگاه نمیتواندبمفاداسنادی که صدورآن ازطرف کسی که سند به او نسبت داده شده محرزباشد،بدون دلیل ترتیب اثرندهد


صدور حکم به تادیه اجرت المثل به میزانی که مدعی معین نموده بدون رجوع به کارشناس ویاازطریق ذکراشباه ونظائرقضیه ،تخلف است


عمل دادگاه در ارجاع تعیین میزان اجرت المسمی به خبره تخلف است


تعیین اجرت المثل بدون رجوع به کارشناس


ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه دراجراء امرتطبیق امضاء سندی که موردانکارطرف واقع شده بودوقتی که به جهت انجام این کارمعین شده بطرفین ابلاغ نشده واردنیست


اصلاح ماده (3)آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران


درصورتی که راهن ملک خود را بفروشد و مرتهن طلب خودرااز خریدارمطالبه نمایددرحقیقت مرتهن معامله را امضا نموده است


معامله به مورد رهن که منافی حق مرتهن باشد بدون اجازه مرتهن یا فک رهن نافذنیست


اگردادگاه پژوهشی قرارمورد شکایت پژوهشی راقابل پژوهش نداند و با این وصف رسیدگی و مبادرت بصدوررای نماید غیرقانونی خواهدبود


اگر دادگاه قبل ازاعلام وقت به پژوهشخواه مبادرت بصدورحکم نمایدچنین حکمی قانونی نخواهدبود


دادگاه پژوهشی پس از فسخ حکم بدوی باید خودش رای مقتضی صادر نماید


با صدور حکم بر رفع مزاحمت ، دادگاه پژوهشی نمی تواندبه استناداینکه ارزش خواسته معین نشده است حکم به رددادخواست بدوی صادرنماید


صلاحیت ذاتی منحصربه دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان ودادگاه مراجع دادگستری درمقابل مراجع غیردادگستری نموده است


اگرقبلا دادگاههای شهرستان واستان رای برقبول مرورزمان داده باشند رسیدگی به ماهیت با دادگاه بدوی است


اگریکی ازقضات هیئت حاکمه دادگاه استان رای دادگاه راامضاءنکرده باشد حکم نقض میشود