×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

دادگاهی که درخارج ازموعد دلیلی را قبول نمایداین امرموجب نخواهدشدکه دادگاه بالاتربه آن دلیل توجه نکند


اگردادگاه بدوی درماهیت دعوی اعساراظهارنظرنکرده ودادخواست را


در موردی که دادگاه پژوهشی شکایت را وارد بداند باید پس ازفسخ حکم بدوی خودحکم بدهد


عدم ذکر صحیح شماره پلاک درآگهی موجب تجدیدآگهی است


اگردادگاه پژوهشی بدون اینکه دادخواست پژوهشی ابلاغ شده باشد رسیدگی نماید غیرقانونی است


درمرحله پژوهشی نیزاعتبارتحقیقات محلی موردرسیدگی واقع میشود


دادگاه پژوهشی درصورتی که قرارصادرازدادگاه بدوی رافسخ کردبایستی دستوررسیدگی به همان دادگاه بدهد


درخواست رسیدگی پژوهشی درامورحقوقی بایدبوسیله دادخواست باشد


اگر دادگاه شکایت پژوهشی راواردببیندحکم بدوی رافسخ کرده وخودحکم می دهد


درمواردی که دادگاه پژوهشی شکایت پژوهشخواه راواردتشخیص داد


بافرض اینکه رسیدگی به دعوی افرازبعلت اختلاف درمالکیت وارزش ملک از صلاحیت دادگاه بخش خارج باش


رسیدگی به دعوی متقابل درمرحله پژوهشی درصورتی که درمرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشدصورت قانونی ندارد


اگردادگاه شهرستان ابتدادعوی راغیرقابل استماع تشخیص داده


رسیدگی بعد از فسخ به دعوائی که درماهیت رسیدگی نشده است با دادگاه بدوی است


رای تجدیدنظرراجع به تاثیراشتباه درشماره پلاک برخلاف قانون نیست


عدم ذکرقسمتی ازوثیقه درآگهی موجب بطلان عملیات اجرائی است


شرط رسیدگی شوری به تخلفات اجرایی ،سبق شکایت ذینفع نیست


زیاد نوشتن مبلغ مزایده وکم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثربوده و موجب بطلان عملیات اجرائی است


مدیرثبت وهیات تجدیدنظراجرایی نمیتواند خارج ازدوماه رسیدگی کند


اشتباه درکمیت ملک مورد مزایده وکمیت طلب ازموجبات تجدیدآگهی حراج است