×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

عدم ذکرمشخصات املاکی که نسبت به آنهاصورت جلسه مزایده تنظیم شده درآگهی مزایده وعدم ذکرمبلغ موثراست وعملیات اجرائی برخلاف این موضوع باطل است


آگهی مزایده ملک بایددرمحلی بعمل آیدکه اجرائیه درآنجاصادرشده است


اگرعین مرهونه سندی دوملک باشدکه درحوزه ثبتی مختلف واقع شده است در اینصورت اگرآگهی مزایده هردوملک دریکی ازدوحوزه منتشرشودخلاف مقررات است


عدم رعایت مقررات راجع به صلاحیت محلی ادارات ودوایرثبت موجب اخلال به به رکن عملیات اجرایی است


صدوراجراییه علیه وکیل به اعتباراینکه تام الاختیاراست مجوزندارد


ابلاغ اجراییه به وکیل به مناسبت اینکه وکیل تام الاختیاراست موثر نیست مگراینکه وکیل درعملیات اجرائی هم وکالت داشته باشد


باعزل وکیل ازجانب یک نفرازموکلان بایداجراییه بخودموکل مذکورابلاغ شود


ابلاغ به صغیرکان لم یکن است ومثل این است که اجراییه به بعضی ورثه ابلاغ نشده است


درابلاغ اجرائیه به ورثه متوفی ،ارائه گواهی حصروراثت لازم نیست


درعملیات اجرایی باید قیمومت مادرصغاراحرازواجرائیه به وراث کبیر نیزابلاغ شودودرغیراینصورت صحیح نیست وبایدبرابرقانون اقدام شود


باعدم ابلاغ اجراییه به بعضی ازورثه ،عملیات اجرایی صحیح نبوده وباید پس ازابلاغ طبق مقررات اقدام شود


اگرموردصلح عین معین در مقابل عوض باشد،نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبود


مالکیت عین ملازمه با مالکیت منافع ندارد و کسی که مالک عین است حق مطالبه عوض استیفا منافع را از استیفاکننده ندارد مگر ابتدا ثابت کند مالک منافع نیز می باشد


حق کسب و پیشه قابل توقیف است


اقرارموصی به تعلق مال معین به شخص ثالث دروصیتنامه ،وصیت نسبت به آن مال به حساب نمی آید


بافوت وصی ،بایدبرای انجام اموروصایت امین نصب کردتازمانی که به تمام مواردوصیت عمل شود


درصورتی که مال مشاع قابل تقسیم نباشدبه فروش می رسد


تقسیم مال متفرع بروجودعین آن است


دادگاه درصورتی که تقسیم ترکه منقول وغیرمنقول مجموعامطالبه شودصالح به رسیدگی است


تقسیم ترکه منقول درصورت عدم توافق میان وارث به عهده دادگاه است