×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

حق کسب و پیشه ازحقوق مالی نبوده وقابل تقسیم نیست


اگرترکه قابل تقسیم نباشدبه فروش می رسدووراث به میزان سهم خودازحاصل فروش برداشت می کنند


اگروراث زمینه ای برای تقسیم ارائه ندهند وحاضربه قرعه کشی نباشند، دادگاه اقدام به تقسیم ماترک می نماید


صورتجلسه دادگاه که حاوی وقوع صلح باشد،اعتبارصلحنامه ثبت شده را دارد


سهم زوجه ازترکه غیرمنقول بهای اعیانی است که به منزله دین برذمه وارثان به قرابت استقرارمی یابد


هزینه های ضروری برای کفن ودفن ،جزدیون ترکه محسوب می شودلکن سایر هزینه های غیرضروری جزدیون ترکه به حساب نمی آید


فوت وارث بلافاصله پس ازمورث مانع ارث نیست


وارث پسر،حاجب ازارث ندارد


موت فرضی به طرفیت دادستان طرح می شود


عزل امین منوط به احرازعدم توانایی اوست


اگرغایب برای اداره اموال خودکسی راتعیین نکرده باشددادگاه شخصی رابه عنوان امین انتخاب می کند


در ادعای مربوط به اخذ به شفعه دعوی باید بطرفیت فروشنده و خریدار (هر دو) اقامه شود


در دعوی اخذ به شفعه تا زمانی که سند رسمی در قسمت مربوط به ثمن معامله معتبر میباشد شفیع باید همان مبلغ را بدهد مگر اینکه بطلان این قسمت از سند توسط دادگاه اعلام شود


اگر بیمه گذار در بروز حادثه مقصر باشد بیمه گر به میزان سهم او در بروز حادثه حق رجوع به مقصردیگر را ندارد


تنهازیان دیده یانماینده قانونی اوحق مطالبه خسارت دارد


بیمه گرتنها در حدود موارد منصوص قانونی حق رجوع به بیمه گذار برای دریافت خسارات دارد


بیمه گرپس ازپرداخت خسارت بیمه گذار،جانشین اومی شود وحق رجوع به زیان رساننده رادارد


باپرداخت اصل دین موجبی برای بقارهن باقی نمی ماند


ثبت رسمی معامله بیع نسبت به عین مرهونه قبل ازفک رهن ممکن نیست مگربا تنفیذمرتهن


اگرمعامله رهنی رسما به ثبت نرسیده باشد قابل ترتیب اثردرمحاکم نمی باشد