×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

باوقوع اشتغال ذمه مدیون درمقابل داین ،می توان برای آن دین رهن داد


باوقوع حواله محیل مالکیت خودرانسبت به مال حواله شده ازدست می دهد


ضامن پس ازپرداخت دین می تواندبه مضمون عنه مراجعه کند


اقدامات وکیل پس ازعزل وقبل ازاطلاع ازآن موثراست


انتخاب عنوان عقد(وکالت )تاثیری درقصدمشترک طرفین (صلح )ندارد


قصد مشترک تنظیم کنندگان قراردادملاک عمل است نه عنوان انتخابی آنها براین روابط


آنچه ملاک عمل دادگاه است مقصوداصلی طرفین است نه عنوان قرارداد


موکلی که اختیارات وسیع وبیش ازحدمعمول مخصوصااجازه تصرف وجه معامله رابه وکیل میدهدعرفاونوعابه کلیه حقوق متصوره خودقبل ازاعطای وکالت رسیده است


اقاله معامله ای که توسط موکل انجام شود موجب احیااختیاروکیلی که وکالت درفروش ملک اقاله شده داشته است ،نمی شود


چنانچه وکیل مصلحت موکل رارعایت نکندعمل اوفضولی واحتیاج به تنفیذ موکل دارد


وکیل باحق توکیل پس ازاینکه وکیلی انتخاب می کند سمت خودراازدست نمی دهدواقدامات اودرحدودوکالتنامه معتبراست


اگروکیل درانجام موردوکالت مسامحه نمایدمسوول خسارات ناشی ازآن خواهد بود


دین برشخص مدیون وذمه وی مستقراست ونه براموالش


مطالبه دین ازسوی داین منوط به اثبات رابطه دینی بامدیون است


باحصول شرط متعهد ملزم به اداء دین می شود


باقبول تعهدازسوی متعهدله ،متعهدطرف عقدمحسوب می شودودیگرتعهداو یکطرفه نیست


دیون حال نشده قابل مطالبه نیست


بامطالبه معیرمستعیرمکلف به استردادمال عاریه است


چکی که به عنوان امانت دراختیارامین قرارگرفته دلیل اشتغال ذمه امانت گذارنیست بلکه امین مکلف به ردآن است


بامطالبه امانت گذار،امین مکلف به ردمال امانی استبیشتر بخوانید