×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

مقررات حاکم برپلی کلینیک استیجاری ، قرارداد طرفین و مقررات ق م است


درمانگاه که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران تاسیس می شود،محل کسب محسوب نمی گردد


محل کاردانپزشک تجربی مشمول کلمه مطب نیست


صرف انقضامدت نمی تواندموجب صدورحکم تخلیه محل کارپزشک باشد


ردوبدل نشدن وجهی به عنوان سرقفلی یاپیش پرداخت ،قرینه برغیرتجاری بودن استفاده ازمحل استیجاری است


مورداجاره جهت مطب پزشکی به اجاره واگذارشده


محل کارپزشک اصولامحل کسب تلقی نمی شود


مقررات حاکم بر مطب پزشکان ، ق م و در مرحله بعدی شرایط مقرر در قرارداد است


دفترخانه عرفا محل کسب محسوب نمی شود


اماکنی که برای اداره مورد استفاده قرار می گیرد تابع مقررات اماکن مسکونی استیجاری است


شغل مستاجرتعیین کننده نوع رابطه استیجاری نیست بلکه قصدطرفین ضابطه اصلی است


دعوی تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره باید پس از انقضا مدت طرح شود


باانقضامدت اجاره ،قراردادمنحل می شود


اثر عدم پرداخت مبلغ چک که به عنوان اجاره بها صادر شده همانند اثر عدم پرداخت اجاره بها است


اثبات تخلف مستاجر موخر بر احراز تعهد نامبرده در زمینه عدم تخلف است


ایجاد حق فسخ برای موجر به استناد عدم پرداخت اجاره بها در صورتی است که شرط پرداخت اجاره بها در مدت معین بین طرفین مقرر شده و مستاجر از شرط مذکور تخلف نماید


اگر مستاجر ، مورد اجاره را به غیرمنتقل کند رابطه قراردادی ناشی از عقد اجاره میان موجر و مستاجر جدید برقرار میگردد


تعمیراتی که بدون اذن یااجازه موجردرمورداجاره انجام شودموجب اشتغال ذمه موجرنمی شود


اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود


اگرموجربه دلیل وجودیک مانع قانونی نتواند درخواست تخلیه ملک استیجاری خودرابکندمی تواندعلیرغم توافق قبلی اجرت المثل عادلانه را مطالبه کند