×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

توافق برمیزان اجرت المثل در صورت فسخ قرارداد اجاره ، به میزان اجرت المثل پس از پایان عقد تسری ندارد


طرفین می توانندمیزان اجرت المثل رانیزتعیین کنند


اجرای حکم مدنی در موارد خاص علیه نماینده دولت خارجی ممکن است


درصورتیکه پیمانکار 97درصد ازعملیات موضوع پیمان راانجام داده باشد کارفرمامجازبه خلع یدازپیمانکارنیست وباید پروژه راتحویل موقت بگیرد ودرغیراینصورت تصمیم مربوط به خلع ید ابطال میشود


ادعای حق نسبت به مال توقیف شده ، باید علیه مدیون و ذینفع توقیف طرح شود


اگرمال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم علیه توقیف شودازتوقیف رفع اثربعمل می آید


چون تصرف به مالکیت دلیل مالکیت است پس اصولااموالی که درتصرف غیر محکوم علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم علیه


صدور دستورتملیک برنده مزایده ، منوط به احراز صحت مزایده توسط دادگاه است


سازشنامه ازحیث اجراتفاوتی باحکم قطعی دادگاه نمی کند


اگرمحکوم له هزینه های مربوط به اجرای حکم رابپردازدمی تواندآنهارا ازمحکوم علیه مطالبه کند


درخواست بانک به مطالبه وجوه ناشی ازتاخیرتادیه مسموع است


باحضورخودخوانده درجلسه دادگاه ادعای غیابی بودن رای قابلیت استماع ندارد


درصورت استفاده مستاجرازمورداجاره بعنوان مطب دندانپزشکی رابطه استیجاری فیمابین مشمول قانون روابط موجودمستاجرمصوب 1356است


مطالبه بقیه ثمن معامله توسط فروشنده قرینه ای برالتزام وی به بیع و موضوع قرارداد منتظمه است


مفهوم عبارت معدبرای سکنی درقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356 وسیع ترازمحدودوضعیت داخلی مورداجاره است


انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نخواهدبود


دعوی رفع ید مستاجرفاقد حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر بطرفیت منتقل الیه مردود است


وکالت دراداره اموراجاره مستلزم وکالت درلوازم ومتعلقات آن می باشد


رای بدوی که بدون وروددرماهیت صادرگردیده قرارتلقی می گردد


اصلاح آئین نامه صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار