×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

آئین نامه معاملات دولتی


آئین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی (موضوع بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عمومی )


آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب


آئین نامه راجع به ترتیب واگذاری و واریز و میزان تنخواه گردان


فهرست انواع هزینه های مستمر ( موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 )


ترتیب انتقال و استرداد وجوه اضافه دریافتی (موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی)


آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه


آئین نامه تمرکز وجوه و سپرده (موضوع ماده 35 قانون محاسبات عمومی)


قانون برنامه و بودجه کشور


قانون دیوان محاسبات مصوب 1352


چون قولنامه ضمن عقدلازم تعهدنشده اعتبارقانونی ندارد


پرداخت مبلغی وجه به عنوان پیش پرداخت بدون جمع شدن بادلائل دیگرظهوردر پرداخت سرقفلی ندارد


اقدامات مربوط به تملک یک واحدآپارتمان درمجتمع مسکونی قبل ازتحویل آن ازمصادیق کلی درمعین است


با رسیدن دادرسی به مرحله پایانی صدور قرار عدم استماع دعوی محمل قانونی ندارد


استنادبه شروط سندمنفسخه قابلیت توجیه قانونی ندارد


چنانچه اخذ توضیح از خواهان ضروری نباشد اصدار قرار ابطال دادخواست وجاهت قانونی ندارد


دادرس محکمه بدوی که قبلابعنوان قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین اراضی اختلافی مبادرت به اظهارنظرنموده مردوداست


لازمه شناخته شدن محلی بعنوان منابع ملی مستلزم رعایت ضوابط ماده 2 قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخائرجنگلی می باشد


چنانچه موارد توضیح دراخطاریه های ارسالی به خواهان تصریح نگردد دادخواست قابل ابطال نیست


شرط عدم وصول قسمتی ازثمن معامله ظهوردرتوافق طرفین به تحکیم معامله دارد