×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

درصورت تخلیه مورداجاره به حکم دادگاه بدون حق کسب وپیشه اصداررای به تعیین حق مزبورالنهایه بانرخ روزتخلیه قابلیت توجیه دارد


چون رای براساس تحقیقات ناقص صادرگردیده قرارمحسوب می گردد


دایرکردن کلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است


ادعای مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن معامله بر فرض صحت مبین فساد عقد نیست


تغییرنام افرادتوسط محاکم فقط درفرض اشتباه ادارات ثبت احوال در تنظیم اسنادسجلی جائزاست


دعوی تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیرتحت عنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد


مالکین مشاعی حق استفاده وبهره برداری مشاعی - ونه انحصاری - راازمورد شرکت دارند


حسب مقررات مواد47و48 قانون ثبت اسنادواملاک کشورمستندعادی بعنوان رهن قابل استنادنیست


دعاوی باخواسته کمترازیک میلیون ریال قابلیت تجدیدنظرندارد


دعوی عدم تعلق سندسجلی باشهادت تلقینی گواهان ونظریه مبهم کارشناس قابل اثبات نیست


درصورت رددعوی معترض ثالث طرح دعوی مجددبعنوان خلع یدقابلیت استماع ندارد


تقسیم نامه عادی درصورت عدم مغایرت آن باضوابط شهرسازی قابل تنفیذ است


محکمه عمومی مرجع نقض آراءدادگاه انقلاب اسلامی مستقردرشهرداری سابق نمی باشد


یدمتلقی ازعقدنامه عادی تصرف عدوانی محسوب نمی گردد


تجدیدنظرخواهی بعدازبیست روزازتاریخ ابلاغ مردوداست


میان حق مالکیت و حق استفاده انحصاری ازبرخی مشترکات آپارتمان می توان قائل به تفکیک شد


کارفرما ( مالک ملک ) مسئول فعل عوامل خود ( مثل مهندس ناظر ) می باشد


قوه قاهره موجب رفع مسئولیت عاملی که جزاسباب ورودخسارت بوده است نمیشود


شرکت بیمه پس ازپرداخت خسارت ،می تواندبه قائم مقامی خسارت دیده طرح دعوی نماید


سرایداررانمی توان امانت داردکلیه اموال موجوددرساختمان دانست