×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

مسئولیت مقصرطبق قانون مسئولیت مدنی ،جبران همه زیان وارده است


مرورزمان طرح دعوی علیه متصدی حمل لازم الاتباع نیست


وجودسببیت عرفی بین فعل ووقوع زیان برای احرازمسئولیت کافی است


خوانده زمانی ملزم به جبران خسارت است که دروقوع آن مقصرباشد


اراده واقعی طرفین است که عقدرامحقق می کند


مصادره مالی که درمعاملات قبلی به غیرمنتقل شده ،بی اعتباراست


سندرسمی متعاقب سندعادی که راجع به امتیازتلفن واحدی تنظیم شده باشد سندمعارض تلقی می شود


فلسفه اصلی منع معامله زمین ،حفظ حقوق احتمالی دولت است


تازمانی که صلحنامه رسمابه ثبت نرسد،قابل ترتیب اثرنیست


سندرسمی معامله مربوط به مالی که قبلاباسندعادی به شخص دیگری منتقل شده است ،باطل است


ثبت نشدن معامله دردفتراملاک ،تاثیری درتحقق واعتبارعقدندارد


تعهد به انتقال آپارتمانی که هنوزاحداث نشده شرط ابتدایی بوده و نتیجتا لازم الوفانیست


تنظیم سند رسمی برای اکمال عقد و استفاده از امتیازات قانونی آن است


خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد درصورتی قابل مطالبه است که بدون واسطه ناشی ازتاخیر درانجام تعهدباشدودرغیراینصورت قابل جبران نیست


خسارت ناشی ازصدوردستورموقت قابل مطالبه است ودادگاه برای تعیین ارزش تنزل پول میتواند شاخص های بانک مرکزی راملاک قراردهد


باتحقق ضمان مسئولیت ضامن ومضمون عنه تضامنی است


باتحقق ضمان ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن مشغول میگردد


اگرزمین ازطرف سازمان زمین شهری تملک و به اداره آموزش وپروش واگذارشده باشد دراینصورت طرح دعوی بر علیه اداره اخیر قانونی نیست


چنانچه دراجرای ماده 47 شرایط عمومی پیمان ازپیمانکارخلع یدشود دراینصورت استردادکسوروجه الضمان که قبلا به پیمانکارداده شده بلامانع است


درصورتیکه ابلاغ مربوط به نصب مدیردولتی ابطال شوددراینصورت کلیه اقدامات مدیران دولتی وقراردادهای منعقده درزمان همان مدیران باطل بوده و ماده 135 قانون تجارت قابل اعمال نیست