×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تعهد به تخلیه محل تجاری ،بدون رعایت قانون موجرومستاجر،بی اعتبار است


ردوبدل نشدن سرقفلی درابتدای ایجادرابطه استیجاری تاثیری درحق سرقفلی مستاجردرزمان تخلیه ندارد


موجر می تواند درقبال دعوی تجویز انتقال منافع تخلیه مورد اجاره را در قبال سرقفلی درخواست کند


قرارهای داخلی شرکت قابل استنادبرای ثالث نیست


حق سرقفلی قابل معامله نیست


مستاجرمی توانددرصورت استنکاف موجرازاجرای رای الزام به انجام تعمیرات اساسی ،شخصابه هزینه موجراقدام نماید


رایی که خواسته آن تعدیل اجاره بهاباشدقابل تجدیدنظرنیست


اقدامات مستاجردراستفاده بهترازعین مستاجره ،ممکن است درافزایش اجاره بهاموثرباشد


درتنظیم قراردادانتقال جزئی ازمورداجاره توسط مستاجرکل ،شرایط اجاره نامه کل متبع است


با انتقال مورد اجاره توسط مستاجرکل به مستاجر جزءآثار و شرایط قراردادکل نیز منتقل می شود


مستاجرکل باانتقال منافع به مستاجرجزءپس ازانقضامدت اجاره اصلی سمتی برای طرح دعوی تخلیه علیه مستاجرجزءندارد


عدم انتشارآگهی مزایده موجب بطلان مزایده است


حقوق صنفی و کسب و پیشه جزء ماترک قابل فروش نیست


مسئله دخول توابع مبیع دربیع ،ازقواعدتکمیلی


درصورتی که مبیع در زمان عقد فاقد اوصاف مقرر باشد معامله صحیح نیست


معامله نسبت به عین مرهونه ،منوط به اذن مرتهن است


تقدیم دادخواست ازسوی مالکین راجع به اعلام بطلان معامله فضولی ، رد معامله محسوب است


اصلاح جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تعهد مالک به انتقال مالی که درتوقیف است ،باطل وبلااثرمی باشد


درتوافقات کتبی ایرادتوالی عرفی میان ایجاب وقبول واردنیست