×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اعمال حق فسخ ، فوریت ندارد - تعهد ابتدائی


حق فسخ درصورتی محقق می شودکه به موجب قرارداد یا قانون باشد


اگرطرفین دلیل عدم حضوردردفترخانه برای تنظیم سندراگواهی دفترخانه قراردهندبادلیل دیگری نمی تواننداین امرراثابت کنند


اعلام فسخ درخارج ازمهلت ،بی اعتباراست


حق فسخ می تواند برای ثالث هم پیش بینی شود


وجه التزام ،بدل ازعدم انجام تعهداست ورجوع به آن عمل به اصل تعهدرا منتفی می سازد


وراث به تعهدات مورث خودملزم می باشند


تعهد به معامله مال غیرمنقول لازم الوفاءاست


هدایایی قابل مطالبه است که عین آن موجوداست


اگرشخص جدیدجانشین شخص اولیه امضاکننده قراردادشودازهرجهت قائم مقام شخص سابق می شود


تنظیم سندرسمی معامله اموال منقول ازلوازم عرفی تعهداست


استیفاءحقوق مالک مشاعی ازکل مال مشاعی بدون اذن ،تاحدسهم سایرین غصب محسوب است


حکم حجر ،کاشف از حجر است و لذا اثر آن قهقرائی است


استفاده ازاسم مشابه رقابت نامشروع محسوب می شود


مرورزمان دردعوای اعتراض به ثبت علامت تجاری جاری است


طلب مدنی باصدورسندتجاری به طلب ناشی ازسندتجاری تبدیل می شود


لازمه سرعت درتجارت ،غیرقابل استنادبودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری است


ایرادات مربوط به اسنادتجاری تنهامیان صادرکننده ودارنده اولیه مسموع است


چک پس ازصدورازمنشاخودجدامی شود


خسارت تاخیرتادیه راجع به سندتجاری موردحکم قرارمی گیرد