×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

مقررات مربوط به ظهرنویسی درپشت سندتجاری ،امری نیست


خسارت تاخیرتادیه قابل مطالبه است


طرح دعوی علیه ظهرنویس ،منوط به واخواست است


گواهی نامه عدم پرداخت صادره ازناحیه بانک محال علیه به جای واخواست قابل پذیرش است


دردعوی عزل مدیرشرکت ،شرکت نیزبایدطرف دعوی قرارگیرد


عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام تاثیری دراعتبارمعامله سهام درروابط میان طرفین اصلی ندارد


اعلام بطلان و بی اعتباری متونی که تحت عنوان صورتجلسات مجامع عمومی تنظیم وتسلیم ثبت شده اند


دستورموقت درمواردی که امرفوریت نداردپذیرفته نیست


سندی که دررسیدگی به دعوی به وجودآن اشاره شده نمی تواندبه عنوان سند مکتوم مستنددرخواست اعاده دادرسی باشد


مدرک مستنددرخواست اعاده دادرسی بایددرزمان رسیدگی بدوی موجود بوده باشد


قائم مقام قانونی خواهان یاخوانده نمی تواندبه عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد


حق واخواهی مقدم برحق تجدیدنظرخواهی نیست


تنهاسازمانهای دولتی مجازبه معرفی نماینده قضایی هستند


عنوان تعقیب ودفاع منصرف به مراحل بعدازتقدیم دادخواست است


وکالت دردادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت است


رفع اجمال یاابهام حکم یااختلافات مربوط به اجرای آن درصلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است


نصاب دردعوی فسخ معامله ،ارزش موردمعامله است


ملاک تشخیص دعوی مالی ،نقل وانتقال وتغییروضع مالی طرفین است


رسیدگی به اعتراض ناشی ازاجرائیه ،درصلاحیت دادگاه صادرکننده اجرائیه است


تشخیص صلاحیت دادگاه به عهده همان دادگاه است