×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اعتبارقراردادمنوط به تحقق شرایط صحت معامله است


عدم موافقت داین بامالی که متعهدبرای توقیف معرفی میکندشرط نیست ونظرخودمدیرثبت شرط است که آیامال معرفی شده ازنظرفروش واستیفاء حق داین آسانتراست یاخیر؟


اگرسندشرطی یارهنی بانک برای باقی طلب بانک برطبق مقررات اسنادذمه ای جریان پیداکند،عملیات اجرایی جدیدی است که ازنظرقوانین دارای طبیعت وآثارمغایری بااسنادموصوف دارد


تخلفات ازمقررات اجرایی درظرف مهلت دو ماه مذکوردرآن ماده قابل رسیدگی است


اشتباهی که درآگهی مزایده به نفع مدیون بوده ودرظرف مهلت قانونی نیز شکایت نشده باشدموثرتلقی نمیشود


اوصاف دقیق موردمزایده بایددرآگهی قیدشود ودرغیراینصورت آگهی بعنوان اشتباه موثردرآن بایدتجدیدشود


درصورت اختلاف درمیزان موردرهن ، قبل ازاینکه میزان آن منجزا روشن گردد،انتشارآگهی مزایده اثری ندارد


رسیدگی به تخلفات ازمقررات اجرائی محدوداست به مدت دوماه ازپایان عملیات اجرایی که درتبصره 5 ماده 34قانون ثبت تعریف شده است


دستورتملیک که به استنادماده 684قانون اصول محاکمات حقوقی داده داده میشودیک دستوراداری دادگاه است که دادگاه میتواندازآن عدول کند


معاملات راهن درعین مرهونه ازجمله اجاره آن پس ازرهن ،موقوف به اجازه مرتهن است وچنین اجاره ای قابل ثبت دردفتراملاک نیست


تقاضای ثبت پلاکی که داخل درمحدوده سندمالکیت پلاک دیگرباشد،باطل است وذینفع به دادگاه بایدمراجعه نماید


حکم دادگاه دایربرافراز،قابل اجرابوده واگرانتقال گیرندگان شرطی ورهنی حکم افرازرابرضررخودمیدانندودخالت دردعوی نداشته اندمیتوانندنسبت به آن بعنوان ثالث اعتراض کنند


درصورت تعارض حکم نهائی دادگاه باسندرسمی مقدم التاریخ ،رفع تعارض بادادگاه است


شرط صدورسند مالکیت ،علم به عدم مخالفت آن بامقررات است


تعهدی که ازطرف شخص ثالث برای پرداخت بدهی بدهکارشده ودرقبال این تعهد،شخص مذکوربه مال بدهکارحق عینی پیداکرده است این حق مورد حمایت است


اگردوتقاضای معارض ازطرف اجرای دادگاه واجرای ثبت برای توقیف یک ملک واصل شود،دراینصورت بانظردادگاه بایداقدام شود


اگرمازادموردوثیقه به نفع داین ازطرف دادگاه بازداشت شودواقدامات اقدامات مرتهن منتهی به صدورسندانتقال اجرائی شوددراینصورت تنظیم سندانتقال اجرائی بایدبانظردادگاه باشد


درصورتی که مازاد مورد معاملات سند شرطی اول و دوم در ازاء طلب ثالث توقیف شده باشدهمینکه معاملات سندشرطی مزبورفسخ شود تمام مورد معاملات شرطی مزبور وثیقه طلب ثالث خواهد بود


باتوجه به ماده 71 نظامنامه اجراءپس ازابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، برنقل وانتقال آن مال اثری مترتب نیست


صدوراجرائیه باستناد قبض اقساطی بااقرار قبلی بوصول آن ، محتاج به اظهارنظرقضائی است