×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اموالی که تحت یدقانونی مدیون باشد،قابل توقیف است


درتوقیف اموال اجرائیه موضوع سندذمه ای ،معترض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سندعادی است بایدبه دادگاه مراجعه نماید


سند اجاره رسمی مقدم بر سند اجاره عادی مادامیکه فسخ نشده معتبر است و ذینفع باید به دادگاه مراجعه نماید


قراردادمتضمن اعطاحقی است که به شاکی داده شده به منظوراستیفا طلب خودبابت مخارجی که برای تجدیدساختمان کرده است


اگربراثراشتباه درحساب میزان بدهی بضرردائن ،سندشرطی دردفترخانه فسخ شودواین اشتباه ازطرف کارکنان ثبت باشد،اداره اجرادررفع آن باید اقدام وطلب بستانکارراوصول نماید


اگربعدازفسخ معامله شرطی بین طرفین راجع به اشتباه درمحاسبه اختلاف باشد رفع اختلاف بادادگاه است


درصورت وجودتعارض درمتن دوسندمتعارض ،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید


درصورت تنظیم دوسندمعارض ،صاحب سندمعارض یعنی دارنده سنددوم باید به دادگاه مراجعه نمایدنه صاحب سنداول


چنانچه مورد رهن بااجازه مرتهن درتصرف راهن بوده وباداشتن حق انتقال بغیر،حق خودرابه دیگری انتقال داده باشد،منتقل الیه جانشین راهن محسوب ودرواقع ،طرف معامله است ومی بایست عملیات اجرائی بطرفیت او جریان داشته باشد


بعدازختم عملیات اجرائی رئیس ثبت حق ابطال عملیات اجرائی رانداردو وکسی که درموردسندرهنی مدعی حقی است بایدبه دادگاه مراجعه نماید


اگراجرائیه اجراءنشده وقابل اجراءنباشد،اصولانیم عشرتعلق نخواهدگرفت


بستانکارسنداول ازاسنادمعارض ازهمه مزایای سندرسمی برخوردار است ودارنده سندبعدی معارض بایدبه دادگاه مراجعه نماید


درصورت تنظیم دوسندمعارض ،عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ ادامه پیدامیکندوصاحب سند موخر باید بدادگاه مراجعه نماید


باتنظیم سند معارض هرچند که معامله دوم ثبت دفتراملاک شده باشد،سلب اعتباراز سنداول نمیکند


مزایده گذاشتن ملک موضوع سندشرطی که دردفتراملاک بنام غیربدهکارثبت شده است صحیح نیست ورفع اختلاف بادادگاه صلاحیتداراست


هرگاه موردرهن یاموردمعامله باحق استرداد،بعدازعقدوقبل ازفرارسیدن موعدپرداخت دین کلایابعضاتلف شود،بستانکارمیتواندوصول طلب خودرا طبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید


تنظیم سندشرطی فضولی نسبت به مال غیر،موجب نمیشودکه بستانکار بتواندبرای وصول طلب خودبراساس سندذمه ای اقدام نماید ودراین مورد،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید


بستانکارملک موردوثیقه که دراجرای مقررات اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقل شده است ، میتواندوصول طلب خودراطبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید


تعقیب سندشرطی ورهنی بروفق مقررات مخصوص خودبایدصورت گیردمگردر مواردی که قانونا استثناءشده است وازجمله این موارداجرای ماده 12 قانون اصلاحات ارضی است وبستانکارمیتواندوصول طلب خودراطبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید


تعهد عدم انتقال ملک درمدت طولانی معتبرنیست وبرای ابطال این تعهد میتوان به دادگاه مراجعه نمود