×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

بااعتراض اصلاحات ارضی واینکه گزارش تهیه شده حاکی ازموات بودن موردتقاضای ثبت است لذاازاین جهت تقاضای ثبت اشخاص نسبت به چنین ملکی باطل است


اقراربرخی ازورثه به نفع برخی دیگربه تصرف داشتن ملک موردتقاضای ثبت که برای فرارازمقررات اصلاحات ارضی میباشد،غیرقابل ترتیب اثراست


وکیل دراقدامات خودبایدمصلحت موکل رارعایت نمایدواعطای اختیار به وکیل بااین مضمون که به هرنحوی صلاح ومقتضی بدانداقدام نماید مانع ازاین تکلیف قانونی نیست


اعتبارقضیه محکوم بهادردعاوی تصرف عدوانی نیزحاکم است


رابطه علیت بین کارمسبب وورودخسارت بایدوجودداشته باشد


برطبق شق دو بند ب شرایط عمومی بیمه کارکنان ، بیمه گذاری که مسئول حادثه میباشد ، ثالث تلقی نمی شود و نمی تواند جبران خسارت را بخواهد


وقتی اختراع ادعائی ، جدید نباشد ثبت آن محکوم به بطلان است و ذینفع میتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد


بانک ضامن مکلف است وجه ضمانتنامه بانکی راکه بدون قیدوشرط صادر شده است به ذینفع بپردازد


بهای اراضی واقع درخارج ازمحدوده قانونی شهرهاکه درمسیرطرحهای راهسازی قرارمیگیرد،بایدبه مالکین آنهاپرداخت شودهرچنددرزمان حکومت بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه تصرف شده باشد


مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم مورددرخواست اعاده دادرسی ازآن دادگاه صادر شده است


اگردرخواست کننده اعاده دادرسی رونوشت قسمتی ازسندی راکه ادعای مکتوم بودن آن رامی نمایددرجریان دادرسی سابق ارائه داده باشدکتمان سندصدق نخواهدکردتاموجب تجویزاعاده دادرسی بشود


شروع مهلت اعاده دادرسی است ازتاریخ ثبوت جعلیت اسنادیامحقق شدن حیله وتقلب بموجب حکم قطعی لازم الاجرااست


برای اعاده دادرسی ،باعث کتمان شدن طرف مقابل اعم ازاین است که بالمباشره باشدیاازطریق عملیات وکیل که قائم مقام موکل می باشد


در دعوی اعسار تقدیم دادخواست اعسارمانع ازآن نیست که طلبکاربتواندازمازادخانه رهنی به موقع خود استفاده نماید


تقسیط بدهی مدعی اعسار توسط دادگاه


در دعوی اعسار ضمیمه نشدن استشهادی ممکن است دراصل دعوی اعسارموثرباشدولی موجب رددادخواست نخواهدبود


شودواگرخوانده بواسطه عدم حضورخواهان ابطال دادخواست را بخواهد قرار ابطال صادر خواهد شد


حکم غیابی دعوی اعسارکه غیرقابل اعتراض است برحسب ماده 511 مزبورناظر به مرحله بدوی است


تقسیم نامه عادی درصورتی معتبراست که موردقبول تمام وراث باشد ودراینصورت درصورت ابرازدردادگاه به آن ترتیب اثرداده میشود


اگرمستاجربدون اجازه موجرازمورداجاره مسکونی ،استفاده تجاری نماید موردرامشمول مقررات مربوط به اجاره اماکن محل اشتغال بکارنمیسازد