×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اطلاع کامل موجرواذن تلویحی اودراستیفای منافع ازمورداجاره به عنوان محل کار،مورداجاره رامشمول مقررات محل کسب قرارمیدهدهرچنددرقرارداد مورداجاره برای محل سکونت توصیف شده باشد


هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیفی اعم از منقول و یا غیرمنقول و منافع ( درصورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهدشد


چنانچه تصرف زمین درزمان حکومت بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1350 صورت گرفته باشدوجهی بابت بهای آن قابل پرداخت نیست


تفکیک سرقفلی از حق کسب وپیشه وتجارت قانونا صحیح نیست


اگرتصرفات متصرف مبتنی برالحاق قصد و اراده طرفین مبنی بر وقوع عقد اجاره باشد ، دراینصورت دعوی خلع ید غاصبانه محکوم به رداست


دادگاه نباید(به استناداینکه انتقال گیرنده می تواندازمقررات ثبتی استفاده نماید)حکم به بطلان اعتراض اوبرتقاضای ثبت انتقال دهنده صادر کند


ارجاع امرتطبیق امضاء سندی که مورد انکارطرف بوده به عضوعلی البدل دادگاه تخلف نیست


اساس تطبیق بایداسناد مسلمه الصدورازطرف دعوی باشد یعنی صدورآن ازاوبطوری ثابت ومسلم باشدکه نتواندبودن آن راازخودانکارنماید


جلوگیری امنیه ازمزاحمت یااقدامیکه برای تصرف عدوانی میشود می شود قابل شکایت استینافی نیست وردچنین شکایتی قانونی است


جلوگیری امنیه ازمزاحمت یااقدامیکه برای تصرف عدوانی میشود می شود قابل شکایت استینافی نیست


در مورد تقاضای تغییر سن و تصحیح شناسنامه هر چند صدور شناسنامه برحسب اظهارنامه ولی مدعی بوده ولی صدوررای ازدادگاه بر تصحیح شناسنامه تخلف نیست


ایراد برحاکم دادگاه به اینکه درموردتقاضای تغییرسن وتصحیح شناسنامه بااینکه اظهارنامه به مهرپدرمتقاضی تصحیح شناسنامه ودونفر شاهدبوده صدورحکم برتصحیح شناسنامه بدون دلیل است واردنیست


دادگاه پس از رسیدگی واستماع شهادت شهود و گواهی پزشک حکم به تصحیح شناسنامه وتبدیل تاریخ ولادت داده ایرادبراواینکه دررسیدگی و صدورحکم برخلاف بخشنامه وزارتی شماره 2015 2605رفتارشده وارد نیست


عدم جوازعملی که مشتمل براجزائی باشدملازم باعدم جوازهریک ازاجزاء آن نیزخواهدبودورای دادگاه اگرمبتنی براشتباه بوده باشدتصحیح رقم مندرج دررای هم بی قاعده است


اشتباه درصدورحکم که بعلت تسامح و عدم مداقه درپرونده باشددراین نمی توان حاکم دادگاه را غیرمسئول دانست


فقط حکم دادستان در موضوع تصرف عدوانی قابل شکایت استینافی است وحکم رددعوی تصرف عدوانی غیرقابل استیناف است


حق رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی که ظرف یکماه ازتاریخ تصرف مطرح شود با دادستان است


پذیرفتن دعوی تصرف عدوانی ازطرف مستاجر بر مستاجر دیگر بلامانع است


ایراد برمامورصلح به اینکه حکمی را که درباب رفع تصرف عدوانی ازمعدن ذغال سنگ صادرنموده شامل ذغال سنگ استخراجی ازمعدن نیزنموده واردنیست


مجرد احراز مالکیت کافی برای اثبات دعوی تصرف عدوانی نیست و مدعی بایدشرایط دعوی تصرف عدوانی راثابت نماید