×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

ایراد بردادیار دادسرای شهرستان به اینکه در دعوی تصرف عدوانی راجع بیک راس اسب وارد دررسیدگی شده واردنیست


دادیاردادسراحق نداشته است درامری که قانون اوراملزم به رسیدگی نموده به مجرد اینکه مدعی درجلسه مقرره حضور نیافته است به تقاضای مدعی علیه دائربه ازتعقیب صرفنظرنماید


شکایت شاکی به اینکه مشتکی عنه آب محصول او راقطع نموده و محصولش درمعرض خشکیدن است ورفع مزاحمت اوراتقاضانموده


ایراد برامین دادگاه بخش به اینکه عرضحال تصرف عدوانی کسی که طرف مقابل راشریک الملک خودمعرفی کرده پذیرفته واردنیست


ایراد بردادیاردادسرای شهرستان به اینکه در دعوی تصرف عدوانی بدون دعوت طرف دعوی مبادرت به تحقیق ازگواهان وصدورحکم نموده واردنیست


چنانچه بعدازطرح دعوی تصرف عدوانی دردادسرا،درمحل وقوع ملک موردتصرف دادگاه بخش تشکیل گردد،دادستان مجازبه نفی صلاحیت از خودنیست


ایراد برامین دادگاه بخش از جهت رسیدگی او به دعوی مربوط به تصرف عدوانی درکمترازیک ماه وارد نیست


توافق مدعی بامدعی علیه دردعوی تصرف عدوانی درارجاع امربه حکمیت بمنزله صرفنظرکردن ازدعوی تصرف عدوانی است


تصرف عدوانی اعم ازاینکه تصرف متصرف لاحق متکی به نفوذ و قدرت شخصی و خودسرانه بوده یابرحسب حکم مقام غیرصلاحیتدارملک به تصرف او داده شده باشد عدوانی محسوب است


در مورد تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی درباب نحوه تصرف مدعی واسناد راجع به آن نمی شود


تسامح و تعویق دادستان در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی وتعیین تکلیف آن که فقط ازنقطه نظرسرعت جریان واخذنتیجه فوری به دادستان محول گردیده تخلف است


امین صلح که عرضحال تصرف عدوانی را به تقاضای مدعی علیه ازجهت عدم حضورمدعی درجلسه مقرره ابطال نموده


اجرای تحقیق محلی راجع به دعوی تصرف عدوانی


دعوی تصرف عدوانی نسبت به یک اصله درخت گردو و محصول یک ساله آن


زمانیکه مفادعرضحال صریح است دردعوی تصرف عدوانی وتقاضای اعاده به تصرف ،دراینصورت دادسرامکلف بوده که درزمینه دعوی مزبورپس از رسیدگی وتحقیقات دراطراف موضوع حکم مقتضی صادرنماید


دردعوی تصرف عدوانی که ازطرف سه نفراقامه شده و دادستان حکم داده که بایداراضی مورددعوی به تصرف مدعیان وسایرمالکین داده شودتخلف است


اختیارمامورین انتظامی درمواردمذکوردرمقررات تصرف عدوانی نافی اختیارات عام محاکم دادگستری نیست


هرحکمی که ازحاکمی صادر شود باید مسبوق به رسیدگی وموجه ومدلل به ذکر دلیل و قانونی باشد ورای دادستان نیزدردعوی تصرف عدوانی باید متصف به این صفت باشد


دادستان در موضوع دعوی تصرف عدوانی بعنوان اینکه مورد دعوی بعنوان استیجاردرتصرف مدعی بوده ومدت اجاره منقضی گردیده اورامحکوم به بی حقی نموده تخلف است


رسیدگی به دعوی عدوانی نسبت به آب وآسیاو تقاضای خارج نمودن آن ازتصرف مدعی علیه ودادن به تصرف مدعی تخلف نیست