×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

مجری طرح مسئول پرداخت بهای اراضی ومستحدثات واقع درطرح میباشد هرچندکه مسئولیت آزادسازی اراضی موردنیازطرح دراختیاردستگاه دولتی دیگری قرارگرفته باشد


برابربند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه به اراضی واقع در مسیر راهها وجهی بعنوان بهای اراضی قابل پرداخت نیست


اشتراط ازدیاد اجرت المثل بوسیله موجر بلامانع است و منافاتی با شرط دیگر قراردادکه برابرآن اجرت المثل درپایان مدت اجاره برابر با اجرت المسمی قرارداده شده است ندارد


وقت هرجلسه کمترازنیم ساعت منظورنمی شود و حضورهر یک ازطرفین ولایحه آنهادرتمام وقت مقررپذیرفتنی است


اگردادگاه بدون ابلاغ شدن وقت رسیدگی بطرف مبادرت بصدورحکم نماید حکم صادرنقض خواهدشد


دادگاه نمی تواند (ازلحاظ وضوح قضیه واینکه پژوهش ازقراراست ) تعیین وقت رالازم نداند


اگردادگاه قبل ازوقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بوده مبادرت به صدورحکم نماید،حکم صادره نقض خواهدشد


سبق اظهارعقیده یکی ازدادرسان درموردقراررددعوی مانع اظهارعقیده اودر ماهیت همان دعوی نخواهدبود


صرف شکایت جزائی یکی ازاصحاب دعوی از موجبات رد دادرس نیست


درصورتی که دادرسی سابقا به مناسبت انتخاب به خبرویت راجع به اصالت سند مدرکیه که مبنای دعوی وموثردرماهیت امربوده اظهارعقیده کرده باشدبایستی ازدخالت درمحاکمه امتناع نماید


شکایت انتظامی از موارد رد دادرس تلقی نمیشود


امتناع دادرس ازرسیدگی قابل رسیدگی فرجامی نیست


صدورقرارتامین خواسته اظهارنظرماهوی نیست تا از موارد رد دادرس تلقی شود


اظهارعقیده دادرس دراطراف وجهات دعوی دریکی ازمراحل موجب رداوازرسیدگی بدوی درهمان مرحله نخواهد بود


دخالت دررسیدگی به مقدمات حکم اظهارعقیده درموضوع دعوی محسوب نمی شود


هرگاه عدم اهلیت خوانده بدوی بردادگاه ثابت شوددادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه رابه دادسرا اطلاع بدهد


دادگاه نمی تواند(به استناداینکه مدعی یک قسمت ازدعوی راراکدگذاشته )قرار سقوط دعوی راصادرنماید


لازمه استدلال دادگاه براینکه (طرف دعوی موجرنیزبوده و بایستی بطرفیت اوهم دعوی طرح شده باشد)صدورقرارعدم استماع دعوی است نه حکم به بطلان آن


حکم بطلان دعوی درصورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیت ومستندات نموده باشد


اگرخواهان به ادعای تولیت موقوفه ای برتقاضای ثبت خوانده اعتراض کندعدم ثبوت این ادعامستلزم صدورحکم بربی حقی مشارالیه می باشدنه قراررد دعوی ولی تعبیردادگاه ازحکم به قراررددعوی موثردرنقض نخواهد بود