×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

اگر مستندات دادگاه درصدور رای حکایت از عدم ورود در ماهیت دعوی باشد بایستی قرارسقوط ورد دعوی را بدهد


اگردادگاه ازجهت اینکه دعوی سابقااقامه شده وحکم قطعی درباره آن صادر گردیده است قراررددعوی مزبورواسقاط آن رابدهد


اگرمدیونی ازدادگاه تقاضای ابطال سندرسمی ورقه لازم الاجرای ثبت و توقیف مزایده ملکی رابنماید


قراررددعوی (ازجهت اینکه دعوی مزبوردردادگاه دیگراقامه شده ) صحیح نیست


دلال وقتی مستحق حق دلالی است که معامله به راهنمائی یاوساطت اوتمام شده باشدبنابراین اگرمعامله موردقرارداد تمام نشوددلال مستحق حق دلالی نیست


درصورتی که سندرسمی موردمعامله تنظیم نشوددلال مستحق حق دلالی نیست


دادگاه نمی تواند برخلاف قانون دلالان وآئین نامه مربوط به آن میزان حق الزحمه دلال رامعین نماید


حق دلالی


بادرنظرگرفتن مقررات قانون دلالان وآئین نامه مربوط،اجرای قانون مزبور درهرمحل تابع تشریفات خاصی خواهدبود


قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است - مرورزمان در دعوی وکیل برموکل نسبت به حق الوکاله سه سال است


استناد به ورقه جدید درمرحله پژوهشی


ارائه سندجدید درمرحله پژوهشی جایزاست


اگرخواهان درمرحله بدوی به اطلاعات مطلعین استنادنمایدوباصدورقرار دراین خصوص نتواندموقع اجرای قرارحاضرشودمی توانددرمرحله پژوهشی مجددا بهمان دلیل استنادنماید


طبق مقررات درمرحله پژوهشی می توان به دلیل جدیداستنادنمود


انصراف ازاستنادبه دلیلی موجب نمی شودکه استنادکننده نتواندمجددا به همان دلیل استنادنماید


دادگاه نباید(به استدلال اینکه دفاترخواهان درموقع طرح قضیه دردایره بازپرسی دردسترس خوانده بوده وموارداستفاده خود رانتوانسته است معین کند،تقاضای اورابرابرازدفاترخواهان ردکند


مزیتی که قانون تجارت برای دفاترپلمپ شده قائل شده است


دفترتاجربرای درج امورراجعه به کارهای تجارتی است


در صورت استناد به دفاتر تجاری دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد


کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شودمعامله مربوط به امورتجارتی نیست