×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

قراررددادخواست که بعلت عدم رفع نقص صادرمی شودازقرارهائی نیست که نیاز به تعیین جلسه باشد وفرض غیابی بودن آن متصور نیست


رد دادخواست پژوهشی به عنوان اینکه دادخواست چاپی درخارج ازمدت به دفتررسیده قانونی نیست


اگردرمتن دادخواست فرجامی اعتراض برحکم فرجامخواسته نوشته شده باشداساسااخطارمبنی برتقدیم لایحه اعتراضات موردنخواهدداشت تا نفرستادن لایحه مزبورموجب رددادخواست فرجامی باشد


دادخواستی که به زبان خارجی یامحلی باشدقابل رسیدگی نیست


اگرفرجامخواه ازتادیه مخارج دادگستری نیزدعوی اعسارنموده باشد رد رددادخواست فرجامی اوبه واسطه عدم اقدام به رفع نقص دادخواست از حیث تادیه مخارج مخالف قانون خواهدبود


اگرفرجامخواه اعتراضات فرجامی رادرمتن دادخواست فرجامی ذکر نمایدضمیمه کردن لایحه اعتراضات به دادخواست مزبورضرورت ندارد


موجود بودن وکالتنامه کلی وکیل در پرونده در تاریخ اخطار رفع نقیصه (به جهت نبودن وکالتنامه فرجامی ) مانع از اجرای نخواهدبود


کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده وپروانه وکالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی ازطرف موکل پیوست دادخواست مزبورنکرده است دادخواست اوقابل قبول نخواهدبود


اگرحکم فرجامخواسته به وکیلی ابلاغ شده باشدکه دارای پروانه وکالت درمرحله فرجامی ووکالت درتوکیل غیرنبوده


فقد هریک از ضمائم وشرائط دادخواست مستقلاموجب رددادخواست می باشد


رددادخواست فرجامی به استنادعدم رفع نقص ازحیث امضای دادخواست مستند قانونی ندارد


مقصود قانونگذار راجع به لزوم اخطاررفع نقیصه وجه جزئی مانندیک ریال وده دینارباپرداخت نمودن قسمت عمده هزینه مثلاهفتادریال نبوده است


رددادخواست پژوهشی به استناداینکه دادخواست دارای امضاءنیست صحیح نیست


نواقص دادخواست بایدبطور تفصیل به دادخواست دهنده کتبااطلاع داده شود


اگردفتردادگاه درذیل دادخواست تصدیق کرده باشدکه نواقص مرتفع گردیده است


در اخطار رفع نقص اعتراض به حکم غیابی عدم قیدبلااثرماندن دادخواست درقراررددادخواست موجب نقض آن خواهد بود


دراخطاررفع نقص بایدقیدشودکه درچه مدت نواقص رفع گردد


اگردراخطاررفع نقص بجای دادخواست پژوهشی مثلادادخواست فرجامی نوشته شود


تقاضای تصدیق برای گرفتن موارداستفاده ازپرونده ثبتی وتخلف از تقدیم آن درموردضرب الاجل مجوزرددادخواست نخواهدبود


ابلاغ اخطاررفع نقص به همسایه دکان دادخواست دهنده قانونی نیست