×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اگربعضی از رونوشت مستندات ضمیمه بوده یا بعضی از دلائل از قبیل تحقیق محلی قابلیت رونوشت شدن نداشته باشد موجب رد دادخواست نخواهد شد


طبق ماده 11قانون اعسارحکمی که درغیاب یک طرف به تقاضای طرف دیگر صادرمی شودحضوری محسوب است وابلاغ چنین حکمی به محل اقامت محکوم علیه قانونی بوده ومعتبراست


مدت تکمیل نواقص دادخواست هم ازمواعدقانونی بشمارمی رود


قبول دادخواست پژوهشی


منظور از مدیر دفتر مذکور در ماده 490 مدیر دفترهمان دادگاههای مشروحه در ماده قبلی آن است


ضمیمه نبودن پوشه به دادخواست ازجمله نواقص نیست


قبل ازاخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی نمیتوان دادخواست را رد نمود


رفع نقص بایستی درظرف پنج روزبعمل آیدبنابراین اگراخطاردوروزه بشودنمی توان دادخواست را رد نمود


دفتربایدنقیصه یا نقائص دادخواست رابطورتفصیل به مدعی اطلاع دهد


رددادخواست فرجامی ازجهت عدم رفع نقص (بدون تذکرمهلت )صحیح نخواهدبود


ماده 111 ق آ د م فقط ناظربه اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم فرجامخواسته که ازضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمیباشد


درموردی که به وکیل مرحله بدوی حق پژوهش هم ازطرف موکل داده شده باشد ضمیمه نکردن سوادوکالتنامه درماده فوق الاشعارازنواقص دادخواست شمرده نشده است


اخطار رفع نقص از دادخواست


اگردرمتن دادخواست اعتراضیه اعتراض برحکم بطوراجمال شده باشد اخطارتنظیم لایحه اعتراض قانوناموجبی نخواهدداشت


مقدارتمبری که بایدبه دادخواست الصاق شودبایستی تفصیلاتعیین گردد


تقدیم دادخواست بعنوان اصالت احتیاج به پیوست نمودن وکالتنامه وصحت آن واثبات سمت دادخواست دهنده ندارد


اگردادگاه بدوی باتذکرخواهان به اینکه بعضی ازخواندگان صغیرندوبا مطالبه قیومت نامه ازوکیل آنهاحکم خودرابدون رفع منقصت مزبوربنام صغار صادرنماید


حق تجدیددادخواست برای خواهان درظرف مدت ده روزپس ازابلاغ قرار رددادخواست اولی ملازمه باسلب حق ازنسبت به تجدیددادخواست درصورت اطلاع ازمفادقرارقبل ازابلاغ ندارد


دادن دادخواست به پستخانه حافظ مهلت های قانونی نمی باشد


عدم ارائه اصول ومدارک ازنقائص دادخواست محسوب نمی شود